Informacja o śmierci członka rodziny pociąga za sobą szereg zmian w codziennym życiu. Rodzina i bliscy nie tylko muszą uporać się z traumą po starcie, ale często narażeni są na pogorszenie sytuacji materialnej. Jeżeli do śmierci bliskiej osoby doszło w wyniku wypadku lub przestępstwa, warto wiedzieć, że rodzinie osoby zmarłej przysługuje szereg świadczeń od zakładu ubezpieczeń, w którym zawarta była polisa OC sprawcy wypadku.

 

wypadek

Jak ustalić sprawcę wypadku?

 

Aby ustalić odpowiedzialność za wypadek śmiertelny, konieczne jest ustalenie przyczyn i przebiegu wypadku. Pierwszym krokiem jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia, której funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zabezpieczą miejsce wypadku oraz przeprowadzą niezbędne czynności mające na celu zebranie dowodów i informacji dotyczących okoliczności wypadku. Dalsze czynności w sprawie prowadzi lub nadzoruje prokurator. W trakcie śledztwa ważne jest przesłuchanie świadków, zebranie ewentualnych nagrań z monitoringu czy danych z rejestratorów pojazdów, a także sporządzenie opinii przez biegłych sądowych (np. z zakresu medycyny sądowej czy rekonstrukcji wypadków). Po  zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura podejmie decyzję co do ewentualnego postawienia zarzutów podejrzanemu oraz o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Całe postępowanie karne często trwa kilka lub kilkanaście miesięcy.

 

Pomoc prawna dla rodzin ofiar wypadków

 

Świadczenia dla rodziny z OC sprawcy wypadku

 

Świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku mają kluczowe znaczenie dla rodziny zmarłego, oferując istotne wsparcie finansowe w trudnym okresie po utracie bliskiej osoby. Z OC pojazdu sprawcy wypadku przysługują roszczenia tj.:

  • Koszty pogrzebu –  roszczenie przysługuje każdemu kto poniósł koszty w związku z pogrzebem zmarłego, tj. ceremonia pogrzebowa, trumna, kwiaty czy nagrobek,
  • Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego– rekompensata za doznaną krzywdę, w tym m.in. za naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie oraz ból po stracie bliskiego,
  • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego, którego celem jest rekompensata szkody majątkowej. Świadczenia te mogą pomóc w pokryciu utraty głównego źródła utrzymania rodzin,
  • Renta dla osób, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny lub którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania-  renta obliczona jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego,
  • Koszty leczenia psychicznego dla pozostałych członków rodziny – jeśli w wyniku wypadku pozostali członkowie rodziny doświadczyli urazu psychicznego, OC sprawcy może również pokrywać koszty leczenia psychicznego dla nich,
  • Koszty procesowe – ubezpieczenie OC sprawcy wypadku może obejmować koszty związane z ewentualnymi kwestiami prawno-cywilnymi, takie jak koszty wynajęcia prawnika w celu reprezentacji rodziny zmarłego przed sądem.

 

prawnik

Pomoc prawna po stracie bliskiego w wypadku

 

Ubezpieczyciele dysponują wysoko wykwalifikowanym personelem oraz solidnym zapleczem finansowym, technicznym i organizacyjnym, co umożliwia im skuteczne rozpatrywanie tysięcy spraw każdego dnia. W przeciwieństwie do nich, rodzina zmarłego znajduje się w mniej komfortowej sytuacji. To na niej spoczywa cały ciężar udowodnienia prawdy i uzyskania należnych świadczeń. W wielu przypadkach samodzielna konfrontacja z ubezpieczycielem nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a udział profesjonalnego pełnomocnika w procesie likwidacji szkód staje się kluczowym elementem w zniwelowaniu nierównowagi w dochodzeniu praw.

Warto zaznaczyć, że proces uzyskania świadczeń może być skomplikowany, a więc korzystne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeniowych. Dzięki pomocy prawnika rodzina ma szanse na lepsze zrozumienie swoich praw oraz uzyskanie wszystkich należnych świadczeń. Co istotne, staranne zidentyfikowanie i zgłoszenie wszystkich roszczeń wobec ubezpieczyciela może znacząco wpłynąć na stabilność finansową rodziny w obliczu tragicznego wydarzenia.