Szkody w nieruchomościach najczęściej powstają w wyniku zdarzeń losowych, które obejmują m.in. powódź, pożar czy wichurę. Jednak to zalanie mieszkania stanowi najczęstszą przyczynę szkód zgłaszanych ubezpieczycielom. Jakie działania powinni podjąć właściciele, aby uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie?

 

zalane mieszkanie

Jak postępować w przypadku wystąpienia szkody w nieruchomości ?

 

W pierwszej kolejności należy ustalić jaki zakład ubezpieczeń będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę w nieruchomości. Może być to zakład ubezpieczeń, w którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia nieruchomości, jeśli jednak do zalania doszło z winy osoby trzeciej, odpowiedzialność ponosić może zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczone zostało mieszkanie naszego sąsiada, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni czy zarządcy nieruchomości. Bardzo ważne w tym zakresie będzie zapoznanie się z treścią polisy oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, celem ustalenia zakresu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

 

Jak zgłosić szkodę w nieruchomości?

 

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń powinno nastąpić niezwłocznie, w większości przypadków wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub poprzez formularz internetowy. Następnie w zależności od ubezpieczyciela, odbywają się oględziny zalanego mieszkania, z których sporządzany jest protokół zalania mieszkania lub przesyłamy zdjęcia pokazujące zniszczenie mieszkania po zalaniu. W terminie 30 dni zakład ubezpieczeń powinien co do zasady dokonać wypłaty odszkodowania.

 

 

spadek wynagrodzenia mniej pieniędzy

Odmowa zapłaty odszkodowania lub wypłata zaniżonej kwoty – dlaczego tak się dzieje?

 

W większości przypadków odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczycieli w takich sytuacjach nie pozwala na przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Zdarzają się również przypadki, gdy ubezpieczyciel kwestionuje swoją odpowiedzialność za szkodę i odmawia wypłaty odszkodowania.  Najczęstszą przyczyną wypłaty zaniżonego odszkodowania jest stosowanie przez rzeczoznawców ubezpieczycieli zaniżonych stawek roboczogodzin, czy cen materiałów budowlanych. Kwestionowane są koszty osuszania i ozonowania nieruchomości po zalaniu. Ponadto zakłady ubezpieczeń niekiedy powołują się na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU.

 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

 

Jak otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela w pełnej wysokości ?

 

W celu dochodzenia odszkodowania za zalaną nieruchomość, które pozwoli na przywrócenie jej do  stanu poprzedniego, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Konieczne w tym celu będzie zgromadzenie i przekazanie dokumentacji, która pozwoli na określenie zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości szkody. Do dokumentów, które będą niezbędne, należą:

  • dokument potwierdzający prawo do lokalu,
  • polisa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia dokumentujące szkodę,
  • szczegółowe zestawienie zniszczonych przedmiotów,
  • rachunki, paragony, faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia,
  • kosztorys powykonawczy, jeżeli remont został wykonany,
  • kosztorys za osuszanie nieruchomości,
  • rachunki, paragony, faktury potwierdzające usunięcie szkody,
  • decyzje zakładu ubezpieczeń i sporządzone przez niego kosztorysy.

 

Brak dobrowolnej wypłaty odszkodowania za zalaną nieruchomość w pełnej wysokości przez zakład ubezpieczeń rodzi konieczność dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. W celu dokonania pełnej analizy dokumentów, która pozwoli na ocenę zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania o jakie możemy ubiegać, warto zlecić prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp.k. posiada bogate doświadczenie w  dochodzeniu roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu szkód w nieruchomościach.