W sprawach odszkodowawczych bardzo często stykamy się z pojęciem przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody. Warto wyjaśnić więc precyzyjnie, o jakie pojęcie chodzi.

 

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku może skutkować obniżeniem odszkodowania

 

Zapis uregulowany jest w  art. 362 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.  Jest to zapis mówiący o ograniczeniu odpowiedzialności sprawcy wypadku za naprawienie szkody względem poszkodowanego. Pomiędzy zachowaniem poszkodowanego i szkodą musi istnieć związek przyczynowy, a zachowanie poszkodowanego musi cechować wina lub oczywista nieprawidłowość. Następnie oceniane jest to pod kątem obniżenia obowiązku naprawienia szkody, a więc np. obniżenia przysługującego w związku z wypadkiem odszkodowania.

 

wypadek

Jak poszkodowany może przyczynić się do szkody?

 

Istotne jest, że samo naruszenie reguły bezpieczeństwa przez poszkodowanego nie powoduje z automatu, że swoim zachowaniem przyczynił się on do powstania lub zwiększenia szkody. Aby do tego doszło, poszkodowany musi swoim zachowaniem wpłynąć na powstanie lub rozmiar szkody. Co więcej, w praktyce stopień przyczynienia ustala się jako wartość procentową. W orzecznictwie spotkać można czasami także określenie stopnia przyczynienia w postaci ułamkowej.

Wskazując na przykłady przyczynienia się poszkodowanego do zwiększenia szkody można powołać się m.in. na sytuację:

  • podróżowania z kierowcą pozostającym pod wpływem alkoholu,
  • poruszania się na rowerze czy pieszo niewłaściwą stroną jezdni,
  • wkroczenia bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

W sprawach odszkodowawczych stopień przyczynienia się poszkodowanego może zostać ustalony przez podmiot likwidujący szkodę. W przypadku gdy uważa się, że ustalony w takiej sytuacji stopień przyczynienia jest zawyżony, możliwe jest złożenie pozwu do Sądu. W takiej sytuacji to Sąd będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym do oceny tego czy i jakim ewentualnie stopniu poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. W praktyce w postępowaniach sądowych nierzadko Sąd ocenia stopień przyczynienia w oparciu o opinię biegłego sądowego.