Osoby, które na skutek wypadku doznały obrażeń ciała, mogą ubiegać się o świadczenia rentowe od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Polskie prawo przewiduje trzy rodzaje rent:

  • rentę wyrównawczą z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • oraz rentę z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

Ponadto w przypadku wypadku, na skutek którego zmarła osoba bliska,  możliwe jest o ubieganie się o tzw. rentę alimentacyjną.

renta

Rodzaje rent po wypadku

Renta wyrównawcza przysługuje osobom, które na skutek wypadku stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. Niezdolność do pracy po wypadku jest warunkiem koniecznym ubiegania się o rentę. Powinna zostać potwierdzona dokumentami, a w przypadku procesu sądowego także opinią biegłego z zakresu medycyny pracy. Wysokość renty wyliczana jest jako różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez daną osobę przed wypadkiem, a jej dochodami po wypadku. Do dochodów po wypadku uwzględnia się także np. świadczenia otrzymywane z ZUS czy KRUS.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb to świadczenie przysługujące tym osobom, których potrzeby po wypadku się zwiększyły. Chodzić tu może o potrzeby w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji czy np. dojazdów do placówek medycznych. W przypadku renty na zwiększone potrzeby do jej wyliczenia przyjąć można jedynie te koszty, które po wypadku poszkodowany ponosi stale i regularnie w pewnym odstępie czasowym ( np. co miesiąc). Do renty tego typu nie będziemy więc zaliczać kosztów o charakterze jednorazowym czy incydentalnym np. kosztów zakupu zaopatrzenia medycznego czy leku, którego poszkodowany nie przyjmuje regularnie. Wszystkie koszty uwzględniane w przypadku renty muszą mieć związek z wypadkiem oraz być ponoszone zasadne i celowo z punktu widzenia stanu zdrowia poszkodowanego po wypadku.

Renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość wynagrodzić ma z kolei zmniejszenie lub pozbawienie szansy na uzyskanie danych dochodów w przyszłości. Renta ta może występować obok renty z tytułu niezdolności do pracy lub osobno. Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość pokrywa się często zatem z ograniczeniem do wykonywania pracy zarobkowej, ale może dotyczyć też zmniejszonych szans uzyskania konkretnych korzyści majątkowych w przyszłości. Chodzić tu może np. o ograniczenie szansy uzyskania sukcesów sportowych, naukowych, życiowych, które dawałyby w przyszłości poszkodowanemu wymierne korzyści finansowe.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Renta alimentacyjna po śmierci najbliższej osoby

Wskazać należy również, że w przypadku osób, które w wypadku straciły osobę najbliższą, możliwe jest ubieganie się o rentę alimentacyjną. Świadczenie to ma na celu wyrównanie strat finansowych, które powstały w wyniku śmierci bliskiej osoby na skutek wypadku. O rentę taką ubiegać mogą się jedynie te osoby, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub osoby, którym zmarły dostarczał stale i dobrowolnie środków utrzymania. Do takich osób w pierwszej kolejności zaliczymy więc przykładowo dzieci zmarłego, ale także jego małżonka. Wysokość renty alimentacyjnej uzależniona jest od wysokości dochodów zmarłego za jego życia oraz sytuacji finansowej uprawnionego po śmierci osoby najbliższej. Wysokość dochodów przyjęta do wyliczeń renty powinna być udokumentowana.