Nagła i niespodziewana śmierć osoby najbliższej będącej następstwem wypadku, łączy się z bólem, który przeżywa rodzina i najbliżsi. Wielu z nich w tych trudnych chwilach nie myśli o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu, które może otrzymać po śmierci bliskiej osoby. Decydując się na dochodzenie roszczeń przed sądem, powód musi dostarczyć niezbędną dokumentację związaną z wypadkiem.

 

Dokumenty związane ze śmiertelnym wypadkiem bliskiej osoby

 

W celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania powód musi przekazać wszelką dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku – dokumenty z postępowania karnego (notatki, opinie biegłych, postanowienia lub wyroki), a jeśli się nie toczyło postępowanie karne – oświadczenie sprawcy wypadku. Dodatkowo należy przedstawić pisemne oświadczenia świadków wypadku, dokumentację zdjęciowa miejsca wypadku lub zarejestrowany film (czy z rejestratora samochodowego, nagrań z telefonu komórkowego czy wideorejestratora domowego). W przypadku, kiedy wypadek miał miejsce w pracy, strona powodowa jest zobowiązana do dostarczenia dokumentów z pracowniczego postępowania powypadkowego, np. protokół kontroli PIP lub protokół w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

wypadek smiertelny

 

Zmniejszony dochód rodziny ze względu na śmierć jego członka

 

Do sądu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utracony dochód rodziny zmarłego. Są to dokumenty związane z sytuacją zatrudnienia zmarłego, np. umowy o pracę/dzieło/zlecenia, świadectwa pracy, kopia druków PIT, kopii decyzji rentowych ZUS, kopii dokumentów/oświadczeń w przedmiocie posiadanego wykształcenia, umiejętności zawodowych (uprawnienia, kursy, itd.), a także uzdolnień zmarłego. Dodatkowo należy okazać dokumenty członków rodziny w postaci: kopii orzeczeń lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy członków rodziny; kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności członków rodziny; kopii dokumentów lub zaświadczenia wskazującego na wysokość świadczeń socjalnych płatnych przez MGOPS/GOPS lub inne instytucje członków rodziny; umów o  pracę/dzieło/zlecenia, świadectwa pracy, kopia druków PIT, kopii decyzji rentowych ZUS.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Zwrot kosztów pogrzebu

 

Powód może ubiegać się o wypłacenie kwoty niezbędnej na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem bliskiej osoby, która straciła życie w wyniku wypadku. Ważne jest, aby przedstawić dokumentację potwierdzająca poniesione koszty pogrzebu:

  • faktury (zakup nagrobka, kwiatów, ubrania zmarłego i członków rodziny, znicze, wieńce, stypa itd..),
  • zaświadczenia, (np. koszt mszy, miejsca na cmentarzu itp.), oświadczenia

 

Dodatkowe dokumenty do sprawy sądowe

 

  • wszelkie dokumenty z prowadzonego postępowania likwidacyjnego z Ubezpieczycielem/Podmiotem odpowiedzialnym – zgłoszenia, decyzje, potwierdzenie wypłat,
  • opinie biegłych sądowych – tutaj mogą pojawiać się biegli sądowi z zakresu rekonstrukcji wypadków, BHP, hodowli zwierząt, mechaniki pojazdów, medycyny sądowej, górnictwa, psychologa,
  • zeznania świadków – w przypadku kwestionowania podstaw odpowiedzialności przez pozwanego świadkowie wypadku, w pozostałym zakresie świadkowie na okoliczność relacji i więzi występujących między powodami a zmarłym oraz charakteru cierpień wynikłych wskutek jego śmierci, sytuacji materialnej rodziny, poniesionych kosztów pogrzebu.