Rozwój środków masowego przekazu przyczynił się do wzrostu świadomości ludzi co do przysługujących im praw. Znaczna część osób decyduje się na zakup dobrowolnej polisy mającej ochronić ich rodziny, majątek oraz ich samych przed potencjalnymi zagrożeniami. Czasem zaś do zakupu polisy zobowiązują nas przepisy prawa, jak np. w sytuacji wykupu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Wydawać by się więc mogło, że pokrzywdzeni w wypadkach do których doszło na terenie gospodarstw rolnych, mają więc otwartą drogę do ubiegania się o stosowne rekompensaty. Co jednak w sytuacji, gdy zostaliśmy pokrzywdzeni w wyniku wypadku na terenie gospodarstwa rolnego z udziałem zwierzęcia, a ubezpieczyciel pomimo zawartej polisy odmawia wypłaty świadczeń?

 

 

gospodarstwo rolne

Wypadek z udziałem zwierzęcia – czy należy się odszkodowanie?

 

W zdarzeniach kiedy doszło do wypadku w rolnictwie z udziałem zwierzęcia ubezpieczyciel często odmawia przyjęcia odpowiedzialności argumentując, że doszło do niego w wyniku popędu zwierzęcia, zaś sam ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. Czy ma rację? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, tym niemniej jak wynika z bogatego już orzecznictwa sądów powszechnych, odmowa przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela bardzo często jest bezpodstawna.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego przysługuje jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Tym samym dla stwierdzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, niezbędne jest wykazanie przez poszkodowanego, że osoba która zwierzę chowa (lub posługuje się nim) nie dopełniła obowiązków w nadzorze nad zwierzęciem i było to przyczyną doznanych przez niego uszczerbków na zdrowiu. Odpowiedzialność właściciela zwierzęcia oparta jest na zasadzie winy w nadzorze. Dla przypisania mu odpowiedzialności osoby, która zwierzę chowa (lub posługuje się nim) niezbędne jest stwierdzenie obiektywnej nieprawidłowości jej postępowania oraz możliwości postawienia z tego tytułu indywidualnego zarzutu. Zakres obowiązków chowającego zwierzę zależy od okoliczności konkretnego przypadku, wśród nich wymienia się przede wszystkim cechy samego zwierzęcia, stopień niebezpieczeństwa jakie stanowi dla otoczenia, a także miejsce w którym się znajduje. Wina może odnieść się zarówno do bezpośredniego nadzoru nad zwierzęciem, jak również kierowania nim i przechowywania go. Tym samym dla zwolnienia od odpowiedzialności chowający zwierzę lub się nim posługujący musi wykazać brak winy własnej i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność na podstawie określonego stosunku prawnego lub tylko czysto faktycznego.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Zwierzęta niebezpieczne w gospodarstwie rolnym

 

W tym miejscu należy zauważyć, że przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych co do zasady powinno zachowywać się szczególne środki ostrożności, m.in.:

  • zwierzęta niebezpieczne powinny być obsługiwane przez te same osoby,
  • zwierzęta niebezpieczne powinny być utrzymywane w oddzielnych kojcach albo boksach lub przywiązywane uwiązani,
  • kojce i boksy, powinny być wykonane w taki sposób, aby karmienie zwierząt w nich przebywających odbywało się bez konieczności wchodzenia do nich, drzwi otwierały się na zewnątrz, zaś budowa ogrodzeń boksów i kojców powinna uniemożliwiać zwierzętom w nich przebywającym ich przeskoczenie lub zniszczenie;
  • niedopuszczalne jest przywiązywanie zwierząt niebezpiecznych do ruchomych lub niewłaściwie umocowanych przedmiotów;
  • zwierzętom niebezpiecznym, które wykazują skłonności do gryzienia, jeżeli przebywają poza stałym miejscem utrzymywania, nakłada się kagańce.

 

Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie wszystkim osobom, które wykonują czynności związane z prowadzeniem należącego do niego gospodarstwa rolnego takich warunków pracy, aby z zachowaniem obowiązujących przepisów, reguł doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku zapewnić jej uczestnikom bezpieczeństwo. Jednocześnie jak przyjmuje się w orzecznictwie, brak jest podstaw do wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę na osobie nawet w sytuacji, gdy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poniosła ją osoba będąca współposiadaczem tego gospodarstwa.

 

Mając powyższe na względzie, w przypadku wypadku z udziałem zwierzęcia warto skontaktować się z kancelarią specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań. Każdy taki wypadek  powiem być oceniany indywidualnie i dopiero ocena eksperta pozwoli na oszacowanie szans w ewentualnym procesie. Jak wynika zaś z doświadczenia naszej Kancelarii odmowa przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, bardzo często ma charakter automatyczny i dopiero skierowanie sprawy na drogę sądową daje poszkodowanym szansę na uzyskanie stosownych rekompensat.