W procesie sądowym dotyczącym odszkodowania za szkody cielesne lub uszczerbek na zdrowiu, jest korzystne dla osoby poszkodowanej, aby przedstawiała lub wnioskowała o niezbędne dowody.

Jakie dokumenty powinien przedstawić poszkodowany w sądzie?

 

Dokumentacja z procesu leczenia i rehabilitacji

 

Po pierwsze poszkodowany powinien przedstawić dokumentację z procesu leczenia i rehabilitacji zarówno prywatnej jak i w ramach NFZ. Są to np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby z poradni i placówek, zaświadczenia od lekarza, psychologa lub rehabilitanta oraz wystawione przez lekarzy recepty. Dodatkowo należy przedstawić dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku – dokumenty z postępowania karnego (notatki, opinie biegłych, postanowienia lub wyroki). Jeśli nie toczyło się postępowanie karne – oświadczenie sprawcy wypadku, pisemne oświadczenia świadków wypadku, dokumentacja zdjęciowa miejsca wypadku lub zarejestrowany film (czy z rejestratora samochodowego, nagrań z telefonu komórkowego czy wideorejestratora domowego). W przypadku wypadku w miejscu pracy, poszkodowany powinien przedstawić dokumenty z pracowniczego postępowania, np. protokół kontroli PIP lub protokół w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

poszkodowany w wypadku
Dokumentacja poniesionych kosztów

 

Osoba poszkodowana powinna okazać dokumenty potwierdzające koszty leczenia i zwiększonych potrzeb – faktury imienne wystawione na poszkodowanego oraz zestawienie ponoszonych wydatków ze wskazaniem środków i leków. Niezbędne będzie również sporządzenie oświadczenia o konieczności korzystania z pomocy i opieki innych osób. W oświadczeniu należy wskazać zakres czynności, których poszkodowany nie może wykonać i przy których konieczna jest pomoc innej osoby. Są to np. czynności pielęgnacyjno-higieniczne, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc podczas opuszczania domu i poza domem, pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, utrzymaniu porządku w domu i otoczeniu własnym, itd. W celu uzyskania zwrotu, poszkodowany musi przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające koszty dojazdów do placówek medycznych. Zestawienie wyjazdów (obejmujące trasę, cel wyjazdu, datę, ilość przejechanych kilometrów), kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym nastąpił dojazd, a także faktury zakupu paliwa, biletów parkingowych czy biletów na dojazd komunikacją publiczną (pociąg, autobus).

 

Utracone dochody w wyniku doznania krzywdy

 

Osoba poszkodowana w wyniku doznanych obrażeń często jest pozbawiona możliwości wykonywania pracy. W celu uzyskania stosownego odszkodowania musi okazać wszelkie dokumenty potwierdzające utracony dochód. Zaliczamy do nich umowy o pracę/dzieło/zlecenia, świadectwa pracy przed wypadkiem i po wypadku oraz zaświadczenia o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna. Dodatkowo należy dołączyć kopię druków PIT, decyzji rentowych ZUS,  orzeczeń lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Co więcej warto przedłożyć kopie dokumentów lub zaświadczenia wskazującego na wysokość świadczeń socjalnych płatnych przez MGOPS/GOPS lub inne instytucje; kopie dokumentów/oświadczeń w przedmiocie posiadanego wykształcenia, umiejętności zawodowych (uprawnienia, kursy, itd.), uzdolnień.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Jakie dowody jeszcze warto przestawić przed sądem?

 

Z pewnością warto przedstawić wszelkie dokumenty prowadzonego postępowania likwidacyjnego z Ubezpieczycielem – zgłoszenia, decyzje, potwierdzenie wypłat. Dodatkowo należy przedłożyć opinie biegłych sądowych – tutaj mogą pojawiać się biegli sądowi lekarze (warto wybrać lekarzy takich specjalności, u których poszkodowany się leczył lub ma się leczyć, np. biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków, BHP, hodowli zwierząt, mechaniki pojazdów, medycyny sądowej, górnictwa). Istotnym dowodem są również zeznania świadków – warto aby powołać na świadków osoby, które w pierwszej kolejności potwierdzą zakres doznanych obrażeń, proces leczenia i zwiększone potrzeby po wypadku i utracone dochody czy ponoszone kosztów. Co istotne, w przypadku kwestionowania przez podmiot odpowiedzialny czy Ubezpieczyciela swojej odpowiedzialności, warto przedstawić zeznania świadków przebiegu wypadku.