Zadośćuczynienie po śmierci nienarodzonego dziecka, a kwestia ojcostwa.

utworzone przez | maj 8, 2017 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

W sierpniu 2006r. kierujący samochodem marki Volvo, obywatel Portugalii, jadąc z nadmierną prędkością, najechał na stojący przy osi jezdni i zamierzający wykonać manewr skrętu w lewo samochód osobowy marki VW Golf, kierowany przez partnerkę życiową powoda- Klienta Kancelarii, która znajdowała się w 9 miesiącu ciąży. Wskutek doznanych obrażeń śmierć poniosła zarówno partnerka życiowa powoda, jak i córka, która wskutek doznanych obrażeń w łonie matki, urodziła się martwa. Dziecku w akcie zgonu zostało nadane nazwisko matki.

 

Powód wraz z partnerką życiową tworzyli od sześciu lat szczęśliwy związek. Łączyło ich uczycie, wzajemna troska, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, planowali zawarcie związku małżeńskiego po narodzinach córki. W toku postępowania likwidacyjnego korespondent zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń odmówił uznania roszczeń powoda, wskazując, że brak jest podstaw prawnych do wypłaty zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. W dniu 2 lutego 2015r. został złożony pozew  o zapłatę na rzecz powoda kwoty 120.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek naruszenia dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłą partnerką życiową i córką.  W toku postępowania wykazano, że powód i jego partnerka pozostawali w stałym związku konkubenckim, przy czym wszyscy składający zeznania wskazywali, że ojcem martwo urodzonego dziecka był powód.

 

Sąd I Instancji oddalił w całości powództwo uznając, iż powód nie udowodnił  w żaden sposób, że jego relacje ze zmarłą partnerką miały charakter szczególnie bliskiej więzi, a także iż zmarła uczestniczyła w jego codziennym życiu i istniały pomiędzy nimi wzajemne zależności. Wskazał, że skoro nie byli wspólnie zameldowani, nie mieli ślubu i nie mieli wspólnego rachunku bankowego, to nie było pomiędzy nimi więzi o charakterze gospodarczym i osobistym. Nadto wskazał, że powód nie udowodnił, że był on ojcem zmarłej córki, ponieważ w akcie zgonu widniało nazwisko matki.

 

Od wyroku wnieśliśmy apelację, podnosząc między innymi zarzut naruszenia przepisu art. 85 k.r.o. Sąd I instancji nie zastosował tego przepisu, pomimo, że powód udowodnił, iż w okresie nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się córki obcował z matką dziecka, zaś pozwana nie przedstawiła dowodu przeciwnego, co doprowadziło do błędnego ustalenia, że powód nie był ojcem zmarłej. Nadto podniesiony został zarzut naruszenia przepisów art. 233 k.p.c., art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c.

 

Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i zasądził na rzecz powoda 80.000 zł zadośćuczynienia po śmierci partnerki życiowej i martwo urodzonej córki, wskazując w treści uzasadnienia orzeczenia, że  powoda łączyła ze zmarłą partnerką głęboka więź uczuciowa i emocjonalna, mieli wspólne plany na przyszłość, oczekiwali narodzin córki. Sąd II instancji w całości podzielił argumentację zawartą w apelacji, podkreślając, że  wspólne zameldowanie czy posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie świadczy o charakterze relacji. Ponadto podzielił również zarzut naruszenia art. 85 k.r.o., wskazując, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie domniemanie z art. 85 k.r.o., zaś powód nie miał możliwości nadania swojego nazwiska córce, urodzonej martwo w 36 tygodniu ciąży. Powód nie miał możliwości złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka, bowiem art. 73 § 1 k.r.o. stanowi, że dla uznania ojcostwa konieczne jest złożenie przez mężczyznę oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka oraz jednoczesne potwierdzenie przez  matkę dziecka, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. W niniejszej sprawie, z uwagi na śmierć matki, brak było możliwości złożenia zgodnych oświadczeń woli.

 

Wyrok Sądu II instancji jest prawomocny. Pozwany wypłacił na rzecz powoda zasądzone kwoty.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Kamilę Piotrowską  pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Antończak.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…