W listopadzie 1998 r. miał miejsce wypadek, w wyniku którego śmierć poniósł pasażer pojazdu sprawcy – matka powoda. Z roszczeniami po śmierci osoby najbliższej wystąpił syn zmarłej, który w chwili śmierci matki miał 16 lat.

Zadośćuczynienie po 20 latach od wypadku

Zakład ubezpieczeń po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w 2001 r. podjął decyzję o wpłacie na rzecz roszczącego zadośćuczynienie w kwocie 10.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 12.303,56 zł tytułem poniesionych kosztów pogrzebu.

 

W październiku 2017 r. zakład ubezpieczeń na skutek ponownego zgłoszenia szkody wydał decyzję płatniczą i przyznał dopłatę w wysokości 21.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia proponując jednocześnie dopłatę w kwocie 35.000,00 zł (do łącznej kwoty 56.000,00 zł) celem ugodowego zakończenia sporu.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. nie rekomendowała zawarcia ugody w kształcie proponowanym przez zakład ubezpieczeń.

 

W związku z ostatecznym stanowiskiem zakładu ubezpieczeń Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę świadczeń na rzecz poszkodowanego domagając się zadośćuczynienia w wysokości 109.000,00 zł.

 

Ubezpieczyciel w ramach prowadzonego postępowania sądowego powoływał się przede wszystkim na czas, jaki minął od wypadku i tym samym brak podstaw do zasądzenia tak wysokiej kwoty zadośćuczynienia.

 

Sąd I instancji po przeprowadzeniu postępowania dowodowego zasądził na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 99.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Na skutek orzeczenia sądowego zakład ubezpieczeń podjął decyzję o realizacji wyroku, tj. wydał decyzję płatniczą i wypłacił nie tylko zadośćuczynienie należne poszkodowanemu, ale również blisko 9.000,00 zł tytułem odsetek za opóźnienie. Tym samy powód uzyskał łącznie blisko 140.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, oraz 12.000,00 zł tytułem odszkodowania z powodu śmierci matki po 20 latach od wypadku.