Dla Poszkodowanego w wyniku wypadku równie ważne jak wygranie sprawy, a bywa niekiedy, że ważniejsze, jest zabezpieczenie jego bieżących potrzeb w trakcie trwania procesu np. zabezpieczenie renty na koszty leczenia. Osoba, która uległa wypadkowi nierzadko wymaga leczenia specjalistycznego, a także intensywnej rehabilitacji i wsparcia osób trzecich w bieżących sprawach życia codziennego. To wszystko wiąże się z dodatkowymi kosztami, a środki na ich pokrycie potrzebne są niezwłocznie i zwykle nie ma możliwości, aby Poszkodowany czekał z podjęciem leczenia na ostateczne rozstrzygnięcie w swojej sprawie, czyli na wyrok sądu. Może się także zdarzyć tak, że sprawa trafi do kolejnej instancji, co dodatkowo wydłuży łączny czas postępowania przed sądem. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że na skutek doznanych obrażeń, wiele osób traci zdolność do wykonywania pracy, co rzutuje w sposób negatywny na ich budżet domowy. To wszystko działa na niekorzyść osoby, która powinna jak najszybciej rozpocząć leczenie i rehabilitację, aby wrócić do zdrowia i odzyskać sprawność.

Czym jest zabezpieczenie renty na koszty leczenia?

Aby zabezpieczyć potrzeby poszkodowanego, powszechną praktyką jest, szczególnie w przypadku spraw, gdy poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała, zawarcie już w treści pozwu, wniosku o zabezpieczenie. Wniosek ten złożyć można także na dalszym etapie postępowania. Celem zabezpieczenia jest zapewnienie poszkodowanemu środków pieniężnych jeszcze zanim w sprawie zapadnie wyrok. Dzięki możliwości zastosowania instytucji zabezpieczenia, interesy powoda zostają zabezpieczone na czas trwania procesu. Postępowanie przed sądem trwa zwykle na tyle długo, że bez zabezpieczenia roszczeń mogłoby dojść do powstania szkody po stronie poszkodowanego w wypadku. Taki wniosek, złożony już na samym wstępie postępowania, pozwala sądowi na przyznanie powodowi od pozwanego środków niezbędnych na pokrycie bieżących wydatków. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku powoda, zobowiąże pozwanego do wypłacania na rzecz powoda określonej sumy do czasu, aż w sprawie zapadnie wyrok i wówczas sąd rozstrzygnie ostatecznie o kwotach należnych poszkodowanemu z tytułu krzywdy, jakiej doznał. Na czas trwania procesu potrzeby powoda są więc zabezpieczone w ten sposób, że pozwany wypłaca mu określoną sumę pieniężną.

Okoliczności i następstwa wypadku

Na skutek wypadku komunikacyjnego poszkodowany, kierujący motocyklem, doznał rozległych obrażeń ciała, w tym złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, czego wynikiem jest porażenie kończyn dolnych. Poszkodowany przez wiele lat zmagał się także z silnym zespołem bólowym kręgosłupa piersiowego, który pomimo wdrożenia różnych metod leczenia nie ustępował. Z uwagi na zaniżenie przyznanych świadczeń przez ubezpieczyciela, poszkodowany zdecydował się na wytoczenie powództwa o dalsze świadczenia z tytułu zadośćuczynienia i renty. Po wniesieniu pozwu sąd ustanowił rentę tymczasową na czas trwania procesu w kwocie po 2800 zł miesięcznie.

Jak wypadek zmienił życie poszkodowanego?

W związku z tym, że stosowane terapie przeciwbólowe nie przynosiły efektów, powodowi zaproponowano innowacyjną terapię leczenia zespołu bólowego. Polega ona na implantacji pompy, która dozuje odpowiednią dawkę leku. W wyniku zastosowanego leczenia dolegliwości bólowe zmniejszyły się, dzięki czemu poszkodowany jest bardziej aktywny, mobilny i co oczywiste – cieszy się lepszym samopoczuciem. Poszkodowany jest jedynym pacjentem w Polsce korzystającym z podawanego mu leku, który sprowadzany jest specjalnie dla niego zza granicy. Lek nie jest jednak refundowany przez NFZ, a roczne koszty terapii przekraczają 200 000 zł.

Renta dla poszkodowanego – wsparcie Kancelarii

Wobec powyższego pełnomocnik powoda rozszerzył pierwotne powództwo, domagając się przy tym ustanowienia wyższej kwoty renty w drodze zabezpieczenia, wliczając na jej poczet koszty opisanej terapii. Przyznana bowiem wcześniej kwota 2800 zł miesięcznie okazała się nie być wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb powoda, tj. nie wystarczała na pokrycie kosztów innowacyjnej terapii leczenia bólu. Pełnomocnik powoda argumentował, że obowiązkiem pozwanego ubezpieczyciela jest pokrywanie wszelkich kosztów leczenia, nawet jeżeli są to koszty znacznej wysokości za innowacyjną terapię najwyższej klasy. Podkreślono także, że nie można odmówić poszkodowanemu powodowi prawa do korzystania z terapii w możliwie największym zakresie, mając na względzie jego dobro i dążenie do poprawy stanu zdrowia i komfortu życia.

Rozstrzygnięcie sądu

Po upływie ponad miesiąca od dnia złożenia pisma, sąd rozpoznał wniosek powoda. Sąd nie miał wątpliwości, że stosowane leczenie jest uzasadnione, mając na względzie pozytywne efekty dla zdrowia poszkodowanego i jego funkcjonowania. Pełnomocnik poszkodowanego przekonał zatem sąd, że koszty terapii są należne powodowi, pomimo tego, że terapia faktycznie opłacana jest przez fundację, pod opieką której poszkodowany się znajduje. Sąd uwzględnił wniosek pełnomocnika powoda o zabezpieczenie powództwa i ustanowił rentę tymczasową na czas trwania procesu w kwocie wynoszącej niemal 16 000 zł miesięcznie. Kwota ta ponad pięciokrotnie przewyższa sumę pierwotnie zabezpieczoną przez sąd. Postanowienie sądu jest natychmiast wykonalne. Dzięki ustanowionej rencie poszkodowany ma zabezpieczoną możliwość dalszego leczenia, ponieważ pompę uzupełnia cyklicznie co 21 dni, a każda dawka leku kosztuje go ponad 12 000 zł. Teraz powód może bez bólu i lęku o swoje zdrowie zaczekać do zakończenia postępowania sądowego w sprawie. Jego potrzeba została bowiem skutecznie zabezpieczona dzięki działaniom pełnomocnika.

W wielu sprawach warto od razu zwrócić się do profesjonalistów, ponieważ możliwe jest zabezpieczenie środków pieniężnych na potrzeby poszkodowanego jeszcze przed końcem postępowania w sądzie. Szczególnie w przypadkach, gdy kwota uzyskana od ubezpieczyciela nie rekompensuje poniesionej szkody, nieodzowne okazuje się być wsparcie ekspertów.