W lutym 2014 r. nasz Klient został poproszony o pomoc przy cielącej się krowie. Klient poruszając się po gospodarstwie rolnym w kierunku obory, gdzie znajdowała się krowa poślizgnął się i upadł. W miejscu zdarzenia teren gospodarstwa był nieodśnieżony a pod warstwą śniegu znajdował się lód. W wyniku upadku klient doznał poważnych obrażeń w postaci złamania kostki przyśrodkowej i złamania trzonu strzałki prawej.

Gospodarstwo rolne, na terenie, którego doszło do wypadku ubezpieczone było od odpowiedzialności cywilnej rolników.

Odpowiedzialność osoby prowadzącej gospodarstwo za skutki wypadku wynikała w tej sytuacji z niewłaściwego wywiązania się z obowiązku należytego utrzymania ciągów komunikacyjnych na terenie tego gospodarstwa.

Pełnomocnik klienta dokonał zgłoszeń w towarzystwie ubezpieczeniowym żądając wypłaty należytego świadczenia przedstawiając jednocześnie opis sprawy oraz stosowną dokumentację. Towarzystwo w odpowiedzi omówiło wypłaty świadczenia wskazując na wyłączna winę naszego Klienta. W związku z dwukrotnym podtrzymaniem swojego stanowiska, Klient zdecydował się na dochodzenie swoich praw w postępowaniu sądowym.

W związku z faktem, iż do wypadku doszło na terenie gospodarstwa rolnego, wraz z pozwem o zapłatę kwoty 10.000 zł złożono wniosek o wydanie wyroku wstępnego, który wskazywałby, iż roszczenie naszego Klienta jest, co do zasady usprawiedliwione.

Sąd we wrześniu 2016 r. wydał wyrok wstępny wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uznając, iż roszczenie Klienta jest usprawiedliwione, co do zasady.

Obecnie oczekujemy na przeprowadzenie wszystkich dowodów, które pozwolą ustalić Sądowi wysokość świadczenia należnego Klientowi.

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Katarzynę Bula pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Antończak