Wypadek w warsztacie naprawczym.

utworzone przez | lip 17, 2017 | Wypadki przy pracy

            W kwietniu 2013r. podczas naprawy samochodu ciężarowego marki MAN powód doznał wypadku przy pracy w warsztacie naprawczym. Wskutek opadnięcia skrzyni ładunkowej, powód został przygnieciony do ramy pojazdu i w konsekwencji doznał rozległych obrażeń ciała. W dnu 7.07.2014r. powód wniósł pozew do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, domagając się zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 19.09.2013r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu. Wyrokiem z dnia 31.03.2016r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.10.2013 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie oddalił powództwo oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.500 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu wyroku Sąd odniósł się do wykładni pojęcia „ruch pojazdu” użytego w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r., wskazując, że należy je rozumieć szeroko. W związku z powyższym uznał, że pojazd ciężarowy MAN w chwili wyrządzenia szkody był „w ruchu” i bez znaczenia jest fakt, że auto znajdowało się od 3 dni w warsztacie naprawczym. Zatrzymanie się pojazdu w warsztacie w celu jego naprawy (już nie tylko naprawa na trasie jazdy) może skutkować powstaniem szkody związanej z ruchem pojazdu. Opadnięcie podniesionej wcześniej naczepy i przygniecenie powoda było bezpośrednia przyczyną wypadku i szkody na jego osobie. Spowodowane ono było ruchem pojazdu – ruchu tej naczepy (podnoszenie – opuszczanie) jako normalna funkcja przedmiotowego pojazdu mechanicznego. Dlatego roszczenie powoda Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady. Sąd odniósł się również do wskazanej przez pozwanego przesłanki egzoneracyjnej – „wyłącznej winy poszkodowanego”, która w omawianym stanie faktycznym nie miała zastosowania. Sąd uzasadnił to faktem, że skrzynia ładunkowa opadła, mimo posiadanego przez pojazd podwójnego zabezpieczenia oraz stempla, który dodatkowo zabezpieczał uniesioną skrzynię, a za niezadziałanie powyższych zabezpieczeń oraz osunięcie się stempla powód nie odpowiada. Szacując kwotę zadośćuczynienia odpowiedniego do stopnia doznanej przez powoda krzywdy, Sąd uwzględnił fakt otrzymania przez powoda jednorazowego odszkodowania z ZUS-u  oraz uznał, że powód przyczynił się w 50% do powstania szkody i o tyle też obniżył wysokość należnego zadośćuczynienia (70 000,00 zł  – 50 % przyczynienie = 35 00,00 zł), kwalifikując zachowanie powoda jako lekkomyślne, naganne i nieprofesjonalne.

 

Apelację od powyższego wyroku złożył pozwany. Pozwany w apelacji zarzucił Sądowi Okręgowemu przede wszystkim niedochowanie wymogów swobodnej oceny dowodów. Pozwany – konkretyzując zarzuty – wskazał przede wszystkim, iż Sąd I instancji (rzekomo wbrew opinii biegłego) błędnie przyjął, że przyczyną wypadku był również ruch pojazdu, a powód nie ponosi wyłącznej winy za zaistnienie zdarzenia. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie dnia 9.03.2017 r. wydał wyrok, w którym oddalił apelację, nie podzielając zarzutów pozwanego. W uzasadnieniu wskazał, że z opinii biegłego wynika wprost, iż przyczyną wypadku było nie tylko nierozważne i nieostrożne wejście w strefę niebezpieczną, ale również nagłe opadnięcie skrzyni ładunkowej. Sąd II instancji uznał, że nie można w okolicznościach sprawy mówić o wyłącznej winie powoda, bowiem istniały również niezależne od powoda przyczyny wypadku. Zarzut przyczynienia się powoda w 80% do powstania szkody nie zasługuje na uwzględnienie z tych względów, że nawet gdyby fabryczne zabezpieczenia lub zabezpieczenia wykonane ad hoc w trakcie wykonywania czynności naprawczych okazały się skuteczne, do wypadku by nie doszło, nawet pomimo niedochowania przez powoda wymogów ostrożności.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Agatę Nadobnik  pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Kasprzyk.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…