Wypadek na terenie szkoły

Tragiczny wypadek na terenie szkoły miał miejsce w październiku 2010 r. Chłopiec w wieku 7 lat w trakcie zabawy z kolegami doznał poważnych obrażeń głowy w wyniku uderzenia przez spadającą górną część jednego z trzech murowanych słupów bramy wjazdowej.

 

Na skutek wypadku małoletni powód doznał urazu czaszkowo-mózgowego oraz złamania kości jarzmowej i kości szczęki. Ponadto doznane obrażenia skutkowały niedosłuchem prawostronnym, obrzękiem i sińcem okularowym prawego oka z wylewem krwawym i uciskiem na nerw wzrokowy. Zdaniem biegłych urazy te skutkowały 34% uszczerbkiem na zdrowiu chłopca.

 

W związku z doznanymi obrażeniami, powód za pośrednictwem pełnomocnika, na podstawie art. 234 k.c. zgłosił roszczenia do Gminy, która była właścicielem nieruchomości, na terenie której doszło do zdarzenia. Po stronie pozwanej do sprawy przystąpił interwenient uboczny – ubezpieczyciel.

 

Pozew został skierowany do sądu w 2013 r., a więc trzy lata od zdarzenia.

 

Gmina nie przyjmowała odpowiedzialności za wypadek, wskazując, iż utrzymywała budowlę (słupy) w należytym stanie, dokonując ich przeglądów przez uprawnione podmioty.

 

Wyrokiem wstępnym z dnia 6 maja 2014 r. Sąd Rejonowy uznał odpowiedzialność Gminy, jednocześnie wskazując przy tym, że szkoda wynikła z nieprawidłowej konstrukcji słupa, a także braku należytej dbałości i utrzymania budowli we właściwym stanie. Tym samym Sąd potwierdził, iż roszczenia powoda są usprawiedliwione, co do zasady.

 

Gmina złożyła apelację od wyroku wstępnego. Została ona jednak oddalona wyrokiem Sądu Okręgowego w lutym kolejnego roku.

 

Powód początkowo dochodził kwoty 60.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, ale po uzyskaniu opinii biegłych lekarzy w lipcu 2018 r. kwota ta została rozszerzona o dalsze 90.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

 

W wyroku z maja 2019 r. Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 120.000,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 60.000 zł liczonymi od dnia 19.06.2011 r. oraz od dalszej kwoty 60.000,00 zł od dnia 11.12.2018 r.

 

W sprawie strony nie składały apelacji i wyrok się uprawomocnił oraz został zrealizowany.