Okoliczności przedstawianej sprawy potwierdzają, że małoletni poszkodowany może uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku nawet jeżeli postępowanie karne zostało umorzone z uwagi na brak winy kierującego. Skierowanie pozwu przeciwko Generali TU S.A. okazało się jedyną drogą do uzyskania należnych świadczeń, w tym kilkutysięcznej renty.

Wypadek drogowy obrażenia ciała dzieckapo wypadku

W czerwcu 2016 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego rozległych obrażeń doznała 9-letnia dziewczynka. Dziecko, przebiegając przez ulicę, zostało potrącone przez samochód osobowy. Postępowanie karne zostało umorzone, bowiem jak stwierdzono, pojazd poruszał się prawidłowo, a przyczyną zdarzenia było zachowanie dziecka, które wtargnęło pod nadjeżdżający samochód. Na skutek doznanych urazów poszkodowana dziewczynka pozostawała przez wiele miesięcy w śpiączce.

#odszkodowanie dla dziecka

Wypadek na drodze

Dziewczynka nigdy nie odzyska sprawności

Po wybudzeniu dziewczynka nie odzyskała sprawności, jest osobą leżącą, niezdolną do samodzielnej egzystencji, bez możliwości porozumiewania się. Z uwagi na stan zdrowia poszkodowana wymaga całodobowej opieki oraz stałej rehabilitacji i leczenia.

Ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie

Generali TU S.A. uznała roszczenia poszkodowanej jedynie w części i dokonała dobrowolnej wypłaty odszkodowania kwoty jedynie 150 000 zł z tytułu zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel wskazał, że ograniczył uznaną kwotę o 70% z tytułu przyczynienia z uwagi na fakt, że nieprawidłowe zachowanie małoletniej poszkodowanej było przyczyną wypadku.

  • Zaniżone odszkodowanie
  • Ubezpieczyciel Generali TU S.A.

Kancelaria A.Łebek i WspólnicyPozew przeciwko Generali TU S.A.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Legnicy przeciwko Generali TU S.A. o zapłatę dalszego zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty. Pełnomocnik żądał również zmniejszenia zastosowanego przyczynienia do 40%. W związku z powyższym Kancelaria domagała się zasądzenia od Generali TU S.A. dalszej kwoty 450 000 zł z tytułu zadośćuczynienia, zwrotu kosztów prywatnej rehabilitacji oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Już na początku postępowania sąd uznał roszczenia rentowe poszkodowanej za uprawdopodobnione i zabezpieczył powództwo poprzez zobowiązanie ubezpieczyciela do łożenia na rzecz powódki kwoty po 4500 zł miesięcznie tytułem renty przez cały czas trwania postępowania.

Następnie Sąd Okręgowy w Legnicy przeprowadził postępowanie dowodowe. W opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych biegły podzielił ustalenia z postępowania karnego, że to zachowanie małoletniej było źródłową przyczyną wypadku. Pełnomocnik powódki argumentował, że w zaistniałych okolicznościach należne świadczenia mogą zostać ograniczone o maksymalnie 40% z tytułu przyczynienia, pomimo braku stwierdzenia winy kierującego pojazdem. Zmniejszenie stopnia przyczynienia argumentowano także rozmiarami krzywdy dziecka. Ponadto zostały wykonane opnie biegłych z zakresu medycyny, które potwierdziły ogromną krzywdę powódki, w tym fakt, że w wyniku wypadku doszło do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości aż 245%.

Milion odszkodowania ?

Kancelaria argumentowała, że mając na uwadze rozmiar krzywdy poszkodowanej w wypadku dziewczynki, zasadne jest ustalenie łącznej kwoty zadośćuczynienia na poziomie jednego miliona złotych oraz zmniejszenie przyczynienia.

Wyrok przeciwko Generali TU S.A. Milion złotych zadośćuczynienia

Dzięki działaniom Kancelarii A. Łebek i Wspólnicy z Wrocławia Sąd wydał wyrok, którym zasądził od Generali TU S.A. na rzecz poszkodowanej dalszą kwotę 450 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że łączna kwota zadośćuczynienia należna poszkodowanemu dziecku powinna wynosić jeden milion złotych. Ponadto Sąd Okręgowy uznał, że przyczynienie zastosowane przez Generali TU S.A. było zawyżone i w ustalonych okolicznościach powinno wynosić maksymalnie 40%.

Sąd Okręgowy ustalił na rzecz poszkodowanej rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie niemal 6000 zł miesięczne. Dodatkowo Sąd zasądził zwrot kosztów prywatnej rehabilitacji ponad 17 000 zł. Obok wskazanych kwot Sąd Okręgowy w Legnicy zasądził ustawowe odsetki za opóźnienie, które na dzień dzisiejszy liczą dodatkowo 170 000 zł.

Opisany wyrok potwierdza, że poszkodowanemu dziecku należne są świadczenia odszkodowawcze, nawet pomimo stwierdzenia, że nieprawidłowe zachowanie małoletniego poprzez nagłe wbiegnięcie przed nadjeżdżający pojazd było przyczyną wypadku.

 

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29 września 2022 r., sygn. akt: I C 387/17 – nieprawomocny

Mateusz Leśniewski

Mateusz Leśniewski

Radca Prawny

Sprawa prowadzona w kancelarii przez Radcę Prawnego Mateusza Leśniewskiego w zespole pod kierownictwem Radcy Prawnego Michała Grafa.