Ofiary wypadków komunikacyjnych zmagają się z cierpieniem fizycznym oraz psychicznym. W opisanej poniżej sprawie bezpośrednio poszkodowanym jest syn naszych klientów. Mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała. Pośrednio jednak, poprzez konsekwencje wspomnianych wyżej urazów – ciężarem zapewnienia poszkodowanemu odpowiednich warunków bytowych zostali obarczeni jego rodzice.

Jak doszło do wypadku?

Do wypadku komunikacyjnego, którego ofiarą był syn naszych klientów doszło w grudniu 2014 r. Kierujący samochodem marki Peugeot nieumyślne naruszył zasady bezpieczeństwa drogowego – obserwował przedpole jazdy w sposób niewłaściwy i niedokładny wskutek czego uderzył przednią  częścią samochodu w rowerzystę. Sprawcę wypadku za popełnione przestępstwo skazano prawomocnym wyrokiem karnym. W następstwie wypadku poszkodowany doznał licznych obrażeń ciała, które spowodowały powstanie ciężkiej, realnie zagrażającej życiu choroby.

Skutki zdarzenia

Bezpośrednio po wypadku poszkodowanego w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Tam przeprowadzono konieczny zabieg usunięcia krwiaka przymózgowego, tracheotomię oraz farmakoterapię. Przez cały okres pobytu syn powodów był nieprzytomny.

Z nadzieją na poprawę stanu zdrowia  w marcu 2015 r. syna naszych klientów przekazano do centrum rehabilitacji. Wobec braku szans na odzyskanie sprawności sprzed wypadku, w placówce skupiono się na poprawie ogólnego funkcjonowania ukierunkowanego na poprawę pracy traktu ustno – twarzowego, wydłużeniu czasu pionizacji i pozycji siedzącej w wózku oraz intensywnym leczeniu odleżyn.

Mimo prowadzonej rehabilitacji stan syna powodów ocenia się jako wegetatywny. Neurolog wskazał uszczerbek na zdrowiu w wysokości 607%, podkreślając że poszkodowany nie nawiązuje świadomego kontaktu z otoczenie, nie wyraża siebie oraz własnej woli. W postanowieniu z sierpnia 2015 r. poszkodowanego ubezwłasnowolniono całkowicie.

Postępowanie likwidacyjne

Powodowie zgłosili pozwanemu roszczenia o zadośćuczynienia, a na decyzję odmowną złożyli reklamację. Pozwany  w listopadzie 2016 r. ostatecznie odmówił powodom wypłaty świadczeń przedmiotową decyzję argumentując wypłatą na rzecz poszkodowanego kwoty 350.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Orzeczenie Sądu I Instancji

Powodowie, wobec odmowy wypłaty przez pozwanego świadczeń, korzystając z pomocy prawników z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. wystąpili z powództwem o zasądzenie na ich rzecz kwot po 100.000,00 zł zadośćuczynienia z tytułu zerwania więzi i relacji z poszkodowanym synem na podstawie art. 448 k.c. W toku sprawy sądowej pozwany kwestionował zasadność dochodzonego przez powodów zadośćuczynienia. Opierając się na uchwale Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wskazywał, że w  przedmiotowym stanie faktycznym przepis z art. 448 k.c. nie ma zastosowania, bowiem syn powodów na skutek wypadku nie poniósł śmierci – doznał jedynie ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Okręgowy uznał twierdzenia pozwanego za bezzasadne. Powołując w treści uzasadnienia orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym wyrok o syg. V CSK 300/17 wskazał, że powodów z ich synem łączyła silna więź. Przesłanką przyznania zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. jest zerwanie wspomnianej więzi. Sąd Okręgowy wskazał, że wskutek trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, poszkodowany nie ma możliwości utrzymania kontaktu ze swoimi rodzicami a dla trwania więzi emocjonalnej nie jest wystarczające zachowanie minimum egzystencji fizycznej.  Sąd Okręgowy uznał roszczenia powodów o zadośćuczynienia za zasadne i orzekał wypłatę 100.000,00 zł zadośćuczynienia na rzecz Pani Ewy oraz 90.000,00 zł zadośćuczynienia na rzecz Pana Krzysztofa.

Apelacja strony pozwanej

Pozwany zaskarżył wyrok w części, w której Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo.  Pełnomocnik pozwanego w uzasadnieniu wielokrotnie wskazywał że nie doszło do trwałego zerwania więzi rodzinnej między poszkodowanym a powodami, to też zadośćuczynienie nie należy się.

Rozstrzygnięcie Sądu II Instancji

W wyroku ze stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony pozwanej. W uzasadnieniu wskazał na chybione zarzuty apelacji strony pozwanej wobec dodanego nowelizacją kodeksu cywilnego art. 4462 zgodnie, z którym w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powodowie spełniają przedstawione wyżej warunki, co za tym idzie zasądzone przez Sąd Okręgowy kwoty zadośćuczynienia są w pełni uzasadnione.

Niejednokrotnie w toku procesu oś sporu rysuje się wokół interpretacji konkretnego przepisu prawnego. W takich sytuacjach niezastąpiona okazuje się być pomoc eksperta, który w oparciu o bogaty dorobek orzeczniczy pomaga w rozwiązaniu powstałych problemów.