Uzyskanie zadośćuczynienia po śmierci brata w kwocie 50.000,00 zł 16 lat od dnia tragicznego zdarzenia.

utworzone przez | sty 9, 2017 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

W maju 2000 r. na drodze między Dusznikami-Zdrój a Szczytną miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł m.in. brat naszej klientki – pasażer auta kierowanego przez sprawcę wypadku.

Postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dochodzenie zostało umorzone z uwagi na fakt, że w wyniku tragicznego zdarzenia śmierć poniósł również sprawca zdarzenia, który nie zachował bezpiecznej prędkości, utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na sąsiedni pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem.

 

Na etapie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel odmówił uznania jakichkolwiek roszczeń naszej klientki, proponując przy tym ugodowe zakończenie sprawy poprzez wypłatę na jej rzecz kwoty 5.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że propozycja ugodowa była znacząco zaniżona, a decyzja o zaniżeniu – bezzasadna, koniecznym stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W 2014 r. po szczegółowej analizie sprawy oraz zgromadzeniu wymaganej dokumentacji wystąpiliśmy w imieniu i na rzecz naszej klientki z pozwem do Sądu, w którym wnieśliśmy o zasądzenie od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 23 i art. 24 k.c. W wyniku tragicznego zdarzenia zerwana została bowiem bardzo silna więź emocjonalna, jaka łączyła rodzeństwo.

 

W odpowiedzi na pozew Zakład Ubezpieczeń wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie od naszej klientki na jego rzecz kosztów  procesu  według  norm  przypisanych.  Pozwany z ostrożności procesowej wnosił także o przeprowadzenie dowodów z akt postępowania karnego, przebiegu i skutków wypadku, ze szczególnym uwzględnieniem przyczynienia się poszkodowanego do powstałej szkody.

W uzasadnieniu pozwany podnosił, że powódka w żaden sposób nie udowodniła roszczenia i nie przedstawiła dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Pozwany wskazywał również, że w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia z sytuacją podwożenia z grzeczności, która opisana została w art. 436 § 2 zd. 2 k.c. Pozwany podkreślał, że rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę w tym art. oznacza, że aby uzyskać odszkodowanie, poszkodowany pasażer przewożony z grzeczności musi udowodnić winę posiadacza lub osoby, za którą ten ponosi odpowiedzialność. W ocenie pozwanego strona powoda w okolicznościach niniejszej sprawy nie odniosła się do okoliczności zdarzenia oraz nie udowodniła swojego roszczenia. Co więcej, strona pozwana w odpowiedzi na pozew podniosła także zarzut przedawnienia roszczeń naszej klientki. W ocenie pozwanego wypadek miał miejsce w 2000 r., w czasie obowiązywania aktualnie uchylonego art. 442 k.c., zgodnie z którym roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zbrodni lub występku ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W toku trwającego procesu biegły psycholog w sporządzonej przez siebie opinii jednoznacznie wskazał, iż po śmierci brata u klientki pojawiły się zaburzenia depresyjne. Zdaniem biegłego rodzeństwo łączyła bliska i zażyła więź, która umocniła się jeszcze bardziej na skutek występującego w rodzinie problemu alkoholowego ojca klientki i jej brata. Biegły ocenił, że więź wykształcona między rodzeństwem, które musi wspólnie się wspierać w wyniku problemów domowych jest niezwykle trwała, a utratę osoby bliskiej, bratniej duszy odczuwa się w konsekwencji bardzo boleśnie.

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu dotyczące ustosunkowania się do zarzutów strony pozwanej wskazanych w odpowiedzi na pozew odnośnie przyczynienia się brata klientki do wypadku wskazaliśmy, że zarzut przedstawiony przez stronę pozwaną jest całkowicie bezzasadny i nieuzasadniony. W toku postępowania karnego ustalono bowiem, że zmarły brat klientki oraz sprawca zdarzenia w chwili wypadku nie znajdowali się pod wpływem alkoholu, a wyłączną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość i utrata przez sprawcę panowania nad pojazdem. W konsekwencji należało uznać, że tezy pełnomocnika strony pozwanej odnośnie ewentualnego przyczynienia się brata klientki do wypadku nie znalazły potwierdzenia w materiale dowodowym i nie odnoszą się do okoliczności zdarzenia z 2000 r.

 

Sąd po rozpoznaniu sprawy zdecydował się w całości uwzględnić złożone przez nas powództwo, zasądzając od pozwanego na rzecz naszej klientki kwotę 50.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 5.637,34 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zdaniem Sądu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności niniejszej sprawy – powództwo klientki należało uznać za całkowicie zasadne. Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd nie miał wątpliwości, że nasza klientka pozostawała ze zmarłym bratem w szczególnej bliskości spowodowanej bardzo silną więzią uczuciową, na którą składała się okoliczność wspólnego dorastania, a w późniejszym okresie wspólnej pomocy. Sąd podkreślił, że w okolicznościach niniejszej sprawy więź pomiędzy rodzeństwem nie osłabiła się nawet w momencie wyjazdu naszej klientki na studia, a wręcz przeciwnie – brat w tym okresie był dla niej ogromnym wsparciem nie tylko duchowym, ale również finansowym.

 

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że w trakcie postępowania likwidacyjnego pozwany odmówił wypłaty zadośćuczynienia, proponując jednakże naszej klientce ugodowe zakończenie sprawy, stąd też podnoszony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia należało uznać za nieuzasadniony.

Zgodnie z art. 442 § 1 k.c. obowiązującym w dacie zdarzenia, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniały się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. W każdym jednak wypadku roszczenia odszkodowawcze przedawniały się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Artykuł 442 § 2 k.c. określał dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń wynikających ze zbrodni lub występku, liczony od dnia popełnienia przestępstwa, w tym przypadku termin trzyletni nie miał zastosowania.

Sąd wskazał, że art. 4421 § 1 k.c. stanowi w zakresie swojej treści odpowiednik nieobowiązującego już art. 442 § 1 k.c. Bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody jest bowiem uzależniony od dwóch terminów: trzyletniego, liczonego od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia oraz dziesięcioletniego, liczonego od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Wykładnia systemowa zdaniem Sądu prowadzi jednak do wniosku, że wskazane zasady dotyczą wyłącznie szkód na mieniu, co oznacza, że zakres  art. 4421 § 1 k.c. jest węższy niż art. 442 § 1 k.c. W § 3 obecnie obowiązującego przepisu ustawodawca zawarł bowiem odrębną regulację dotyczącą szkód na osobie.

 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym roszczenia deliktowe o naprawienie szkody na osobie ulegają przedawnieniu po upływie lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli jednak szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Mając powyższe na uwadze, w niniejszej sprawie zastosowanie zdaniem Sądu miał art. 4421 § 2 k.c., w związku z czym zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia należało uznać za bezzasadny.

 

Strata brata bez wątpienia była dla naszej klientki ogromną tragedią, której nic nie będzie w stanie zrekompensować. Podjęcie przez kancelarię odpowiednich działań pozwoliło jednak po latach uzyskać na rzecz naszej klientki należne odszkodowanie i choć w części złagodzić cierpienia wywołane tragicznym zdarzeniem.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii przez prawnika Annę Balę zespole pod kierownictwem radcy prawnego Ireny Laskowskiej.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…