Uzyskanie wiedzy o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie muszą nastąpić jednocześnie.

utworzone przez | paź 4, 2016 | Sprawy z obrażeniami ciała, Wypadki przy pracy

Nasza Klientka, zatrudniona była przez agencję pracy tymczasowej, a wykonywała pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w wymiarze ½ etatu. W dniu 29 sierpnia 2006 r. została przez pracodawcę użytkownika oddelegowana z produkcji na magazyn w celu przepakowania kartonów. Podczas wykonywania czynności, przewrócił się stos palet i jedna z nich uderzyła Klientkę w lewą nogę na wysokości kości piszczelowej.

Z protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wynika, iż do wypadku doszło z powodu złego (nierównego) ustawienia stosu przez, któregoś z pracowników.

 

W wyniku wypadku poszkodowana doznała złamania kości goleni lewej z przemieszczeniem odłamów. Przeprowadzono u niej zabieg operacyjny repozycji i zespolenia śródszpikowego kości piszczelowej gwoździem Medal. Ponadto wytworzył się staw rzekomy kości piszczelowej lewej z ograniczeniem ruchomości stawu kolanowego i skokowego oraz zanikiem mięśnia czworogłowego uda lewego. Wykonano u niej jeszcze zabieg dynamizacji zespolenia. Po wyjściu ze szpitala kontynuowała leczenie ortopedyczne i rehabilitację, które zakończyła w 2010 r. Obecnie Klientka ma zdeformowaną kostną okolicę, która powoduje dolegliwości bólowe o charakterze powysiłkowym. Poszkodowana zaczęła również leczenie w Poradni psychiatrycznej.

 

Klientka zwróciła się do ubezpieczyciela swojego pracodawcy z wnioskiem o odszkodowanie. Ten jednak odmówił argumentując, iż brak jest winy pracodawcy w zaistniałym zdarzeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zaś naszej Klientce jednorazowe odszkodowanie z tytułu 20% uszczerbku na zdrowiu w wysokości 10.760 zł. Otrzymała również w okresie lipiec 2014 – kwiecień 2015 świadczenie rehabilitacyjne, a Wojewódzki Zespół Orzekania stwierdził, że stała się ona osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim.

 

W imieniu Klientki pełnomocnik wystąpił przeciwko pracodawcy – użytkownikowi do Sądu z pozwem o zapłatę kwoty 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa podnosząc zarzut przedawnienia z dniem 30 sierpnia 2009 r., zaś w razie nie przyjęcia tego zarzutu zakwestionował wysokość dochodzonego zadośćuczynienia.

W toku postępowania dopuszczono dowody z opinii biegłych z zakresu chirurgii, ortopedii, neurologii i psychiatrii. Przyznano Klientce 10% uszczerbku na zdrowiu. Bezsporną kwestią było zakwalifikowanie zdarzenia, jako wypadku przy pracy.

 

Sąd uznał zarzut przedawnienia za niezasadny, przyjmując, że termin przedawnienia w danej sprawie liczy się nie od dnia szkody, lecz od dnia, w którym Klientka dowiedziała się o szkodzie.

Sąd podkreślił, iż w przedmiotowej sprawie Klientka w dacie zdarzenia tj. 29 sierpnia 2006 r. miała jedynie wiedzę odnośnie zaistniałego wypadku, natomiast nie miała wiedzy tzw. pewnej wiedzy odnośnie podmiotu zobowiązanego do naprawienia związanego z tym uszczerbku. Tym samym termin przedawnienia, należy liczyć od dnia 4.10.2006 r., czyli od momentu, gdy powódka otrzymała protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (a nie w dniu wypadku),

Ponadto Sąd uznał, że termin trzyletniego przedawnienia skutecznie przerwał wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 24 września 2009 r., co spowodowało, że na dzień wniesienia pozwu roszczenie nie było przedawnione. Ponadto Sąd stwierdził, że nawet gdyby roszczenie uległo przedawnieniu, to podniesienie przez pozwanego tego zarzutu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z powodu problemów zdrowotnych i dezorientacji, co do osoby odpowiedzialnej za szkodę. W oczach Sądu były to przeszkody uniemożliwiające Klientce wystąpienie przeciwko pozwanemu.

 

Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz Klientki kwotę 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia.

W ocenie Sądu szkoda na osobie Klientki nastąpiła z winy pracodawcy na podstawie przepisu art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Sąd powołując się na swobodę ustalenia wysokości zadośćuczynienia wziął pod uwagę rozmiar cierpień, rodzaj doznanych obrażeń, a także wpływ wypadku na funkcjonowanie powódki w społeczeństwie. Przy ustalaniu zadośćuczynienia Sąd wziął pod uwagę, że wypadek sprawił, iż Klientka jest osobą niepełnosprawną, a samo zdarzenie było konsekwencją niezapewnienia zasad bhp.

 

Od powyższego wyroku pozwany złożył apelację, w której wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy nie uwzględnił apelacji, uznając, że Sąd Rejonowy w sposób wszechstronny rozważył wszystkie przeprowadzone dowody i w sposób zgodny z zasadami oceny materiału dowodowego wyprowadził wnioski.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Przemysła Łokuciewskiego pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Ryznar.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…