Podczas prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym czasem dochodzi do groźnych wypadków. Zazwyczaj mają one miejsce podczas zbiorów, przy pracy ze specjalistycznymi maszynami czy zwierzętami. Na jaką pomoc może liczyć osoba poszkodowana lub jej najbliżsi?

Okoliczności zdarzenia

Wypadek miał miejsce latem 2012 roku w gospodarstwie zajmującym się między innymi kiszeniem kapusty. W pomieszczeniu dojrzewalni, gdzie odbywał się ostatni etap produkcji doszło do wybuchu gazu. Późniejsze postępowanie karne potwierdziło, że przyczyną było korzystanie z niesprawnej nagrzewnicy.

Na skutek wypadku pracownik obsługujący urządzenie został poważnie poparzony. U mężczyzny doszło do ciężkiej niewydolności oddechowej oraz zatrzymania krążenia. Niestety na skutek doznanych obrażeń poszkodowany zmarł kilka dni od wybuchu.

Umorzenie postępowania

W związku z wypadkiem toczyło się postępowanie przeciwko właścicielowi gospodarstwa rolnego. Jednak w kwietniu 2013 r. zostało ono umorzone przez Prokuraturę. Przyczyniły się do tego między innymi wyjaśnienia złożone przez mężczyznę, według których nie kazał zmarłemu pracownikowi uruchamiać znajdującej się w pomieszczeniu dojrzewalni nagrzewnicy. Ponadto umowa zlecenia zawarta pomiędzy właścicielem gospodarstwa a poszkodowanym dotyczyła jedynie pakowania kiszonej kapusty. Prokurator wskazał brak jakichkolwiek dowodów wskazujących na przyczynienie się właściciela gospodarstwa rolnego do zaistniałego wypadku.

Pełnomocnik bliskich zmarłego mężczyzny w odpowiedzi sporządził zażalenie, wskazując w nim na błędy w analizie materiału dowodowego, jakich dopuściła się prokuratura podczas prowadzonego śledztwa. W konsekwencji doszło do ponownego rozpatrzenia sprawy, które zakończyło się wydaniem w kwietniu 2016 r. przez Sąd Rejonowy wyroku uniewinniającego właściciela gospodarstwa rolnego.

Apelacja

Od powyższego wyroku pełnomocnik rodziny zmarłego złożył skuteczną apelację. Na jej podstawie Sąd Okręgowy w grudniu 2016 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zawnioskowano również o powołanie biegłych.

Skutkiem działań podjętych przez pełnomocnika Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k. był wyrok wydany w kwietniu 2019 r. przez Sąd Rejonowy, w którym wskazano szereg zaniedbań właściciela gospodarstwa, które doprowadziły do śmierci zatrudnionego przez niego pracownika. Na powyższy wyrok obrona złożyła apelację, mimo to w listopadzie 2019 r. Sąd Okręgowy podtrzymał dotychczasowy wyrok.

Roszczenia odszkodowawcze

Prawomocny wyrok w sprawie umożliwił pełnomocnikowi na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu członków rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny. W grudniu 2020 r. sprecyzowano roszczenia odszkodowawcze i złożono wniosek do ubezpieczyciela, z którym zawarta była w dniu wypadku polisa OC gospodarstwa rolnego. Podstawą prawną przedmiotowych roszczeń był art. 446 § 4 k.c. na mocy którego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Postępowanie prowadzone przez ekspertów Kancelarii zakończyło się sukcesem. W imieniu rodziny zmarłego zostały zawarte ugody, które opiewały na łączną kwotę ponad 270.000,00 zł.