Śmierć dziecka w trakcie porodu jest doświadczeniem niezwykle traumatycznym dla jego rodziców. Szczególnie bolesna jest śmierć nagła, niespodziewana, której nie poprzedzały żadne komplikacje w trakcie trwania ciąży. Z jakiej pomocy prawnej mogą skorzystać rodzice dziecka?

Przebieg zdarzenia

Do zdarzenia doszło w 2009 roku. Poszkodowana zgłosiła się wówczas na Oddział Położniczo – Ginekologiczny jednego z wielkopolskich szpitali w związku z planowanym terminem porodu. Nic nie zapowiadało tragedii, która miała się wydarzyć.

Niestety zarówno bezpośrednio przed porodem, jak i w jego trakcie dopuszczono się szeregu nieprawidłowości. Ich skutkiem było urodzenie dziecka bez widocznych oznak życiowych. Matka zmarłego dziecka oraz jej mąż bardzo mocno przeżyli stratę. Uważali, że do zdarzenia by nie doszło, gdyby lekarze prawidłowo ocenili sytuację. Dodatkowo ból poszkodowanych potęgował fakt, że ciąża przebiegała w sposób prawidłowy, bez żadnych komplikacji. Już bezpośrednio w trakcie trwania porodu matka sygnalizowała jednak mocne bóle prosząc jednocześnie lekarza prowadzącego o zastosowanie cesarskiego cięcia. Prośby te zostały zignorowane.

Postępowanie likwidacyjne

Szpital, w którym doszło do porodu i śmierci dziecka, posiadał polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej. Rodzice dziecka w związku z powstałą szkodą zgłosili do ubezpieczyciela roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty  świadczenia.

Wytoczenie powództwa i wyrok sądu I instancji

Małżeństwo korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. skierowało powództwo do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w którym wniosło o zasądzenie kwot po 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W piśmie jako podstawę roszczenia wskazano art. 446  § 4 k.c. Za cel wspomnianego roszczenia uznano rekompensatę za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej.

W kontrze do twierdzeń przedstawianych przez rodziców dziecka pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Zdaniem szpitala okolicznością warunkującą powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela z art. 446 § 4 k.c. jest śmierć osoby bliskiej, a co za tym idzie, koniecznym jest, aby dziecko urodziło się żywe, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca. Sąd Okręgowy oddalił powództwo wskazując na brak związku przyczynowego pomiędzy działaniem szpitala, a śmiercią nienarodzonego dziecka.

Apelacja i ponowne rozpoznanie sprawy

Na skutek wniesionej przez powodów apelacji Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrok w całości, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Apelacyjny wskazał, że kluczowym dla ponownego rozstrzygnięcia sprawy będzie zbadanie przez Sąd Okręgowy związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem się pracowników szpitala, a  śmiercią dziecka w trakcie porodu.

Po ponownym przeprowadzaniu postępowania dowodowego, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oparł się na pisemnych ustaleniach instytutu z zakresu położnictwa i ginekologii. Uznał odpowiedzialność ubezpieczyciela, której podstawą była umowa pomiędzy nim a szpitalem. Jako podstawę odpowiedzialności szpitala wskazano art. 429 k.c. i 430 k.c. Tym samym zdaniem Sądu dla ustalenia odpowiedzialności pozwanego szpitala niezbędne było ustalenie winy lekarza sprawującego opiekę nad powódką. W ocenie sądu z treści opinii biegłych sporządzonych w trakcie trwania postępowania, wynikał odpowiednio wysoki stopień prawdopodobieństwa, iż skutek w postaci śmierci dziecka wystąpił z powodu braku należytej staranności lekarza pracującego w pozwanym szpitalu i odbierającego poród. Sąd uznał również za trafne zastosowanie jak podstawę roszczenia powodów przepisu art. 446 § 4 k.c. wskazując, że w przypadku urodzenia martwego dziecka można żądać zadośćuczynienia na tej podstawie prawnej.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Gdańsku w całości uwzględnił roszczenia powodów, zasądzając na rzecz każdego z nich kwotę po 100.000,00 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek śmierci ich dziecka wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 7 października 2013 r. do dnia zapłaty. Zasądzone odsetki ustawowe opiewały na kwoty po 90 809 zł na rzecz każdego z powodów.

Zdarza się, że sądy w sposób niedokładny analizują zebrany w sprawie materiał dowodowy i konieczne jest odwołanie się od niekorzystnego wyroku. Większe szanse daje w takim przypadku skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który dzięki skutecznej apelacji odwrócił losy sprawy i uzyskał wyrok zasądzający w całości.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 19.04.2021 r., sygn. akt I C 687/18.