W dniu 20.09.2010 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym kierowca samochodu osobowego nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Wskutek powyższego poważnych obrażeń ciała doznała pasażerka pojazdu – nasza Klientka.  Na skutek zdarzenia
u 26- letniej kobiety doszło m.in. do złamania kręgosłupa piersiowego trzykolumnowego na poziomie Th9 – Th10, całkowitego poprzecznego przerwania ciągłości rdzenia kręgowego oraz porażenia kończyn dolnych. Młoda kobieta wskutek doznanych obrażeń stała się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, całkowicie niezdolną do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło naszej Klientce 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia uwzględniając bardzo wysokie 50 % przyczynienie się poszkodowanej do zaistniałego zdarzenia z powodu niezapiętych pasów bezpieczeństwa.

Wobec stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeń Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę świadczeń na rzecz Klientki. Powództwo w niniejszej sprawie było kilkukrotnie modyfikowane, ostatecznie żądaliśmy zapłaty: kwoty 650.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, łącznej kwoty 47.600,00 zł tytułem skapitalizowanej renty z powodu utraconego dochodu wraz z odsetkami, kwoty 1.400,00 zł tytułem comiesięcznej renty dotyczącej utraconego dochodu płatnej do 10-tego każdego miesiąca, kwoty 128.800,00 zł tytułem skapitalizowanej renty z powodu zwiększonych potrzeb wraz z odsetkami oraz comiesięcznej renty z powodu zwiększonych potrzeb w ostatecznej wysokości 4.359,00 zł.

Sąd I instancji uwzględnił nasze powództwo niemalże w całości, zasądzając na rzecz poszkodowanej kwotę 711.163,00 zł w tym 550.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz łącznie 210.189,00 zł tytułem skapitalizowanej renty z tytułu utraconych dochodów oraz zwiększonych potrzeb wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot, które na chwile obecną stanowią ok. 317.502,00zł. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej comiesięczną rentę w wysokości 5.637,00 zł. Sąd podzielił również zdanie Kancelarii w kwestii przyczynienia, uznając że obrażenia jakich doznała kobieta mogłyby powstać zarówno w sytuacji zapiętego, jak i niezapiętego pasa bezpieczeństwa, ponieważ podczas wypadku główna siła uderzenia działała z góry i z tyłu, a nie z przodu. W obu sytuacjach: przy zapiętych pasach bezpieczeństwa, jak i przy niezapiętych pasach, poszkodowana doznałaby bardzo podobnych obrażeń ciała. Sąd I instancji uznał więc brak podstaw do uwzględnienia przyczynienia w jakimkolwiek stopniu.

Łącznie zatem, wraz ze świadczeniem wypłaconym przez Towarzystwo Ubezpieczeń podczas postępowania likwidacyjnego i ustawowymi odsetkami od wyżej wskazanych kwot, nasza Klientka uzyskała kwotę 1.178.665,00 zł oraz rentę w wysokości 5.637,00 zł miesięcznie.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez Radcę Prawnego Monikę Błażejowską.