Odszkodowanie czy zadośćuczynienie

po wypadku?

Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Usługi KancelariiKontakt

Postępowanie karne po wypadku

Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia. Pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Nasze doświadczenie w tym zakresie to już ponad 16 lat. Postępowanie karne po wypadku ma na celu ustalenie winnego spowodowania wypadku co powoduje możliwość zgłoszenia się  do zakładu ubezpieczeń w celu uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia, zwrotów kosztów leczenia, opieki czy renty z polisy OC sprawcy wypadku.

Zadośćuczynienie po śmierci

Każdego roku na polskich drogach ginie około 2500 tysiąca osób. Osoby bliskie, rodzina, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo często nie wiedzą, że mogą się ubiegać o zadośćuczynienie po stracie ukochanej osoby w wypadku. Ważne aby podkreślić, iż często pieniądze od ubezpieczyciela należą się każdemu z osobna. W jednej z takich spraw Sąd Apelacyjny przyznał 2,4 mln świadczeń.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla poszkodowanego

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi? Kiedy na skutek wypadku poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, trwałego kalectwa, wymaga stałej pomocy przy czynnościach życia codziennego. Sprawdź jakie świadczenia należą się poszkodowanym.

Zadośćuczynienie za obrażenia ciała

Według treści art. 445 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które ma charakter kompensacyjny. Ma ono na celu złagodzenie sytuacji powypadkowej oraz pomoc w dostosowaniu się do nowych warunków.

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi

Najczęściej kwestia zerwania bliskich więzi rodzinnych dotyczy wypadków komunikacyjnych w wyniku których poszkodowany stracił życie. Więź rodzinna, bliska więź emocjonalna, prawo do posiadania rodziny, prawo do wychowywania się w pełnej rodzinie należą do katalogu dóbr osobistych człowieka. Istotnie podlegają one szczególnej ochronie. Ze względu na to ich naruszenie czy utratę wskutek czynu niedozwolonego wiąże się z możliwością żądania odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego.

Odszkodowanie
po wypadku komunikacyjnym

Poszkodowanym po wypadku może być zarówno kierowca, pasażer, pieszy czy też osoba jadąca na rowerze, motocyklu. Odszkodowanie za obrażenia ciała wypłacane jest z OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie za wypadek samochodowy należy się osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku i są w stanie udowodnić, że do zdarzenia doszło i odczuwają z tego tytułu dolegliwości czy straty materialne.

Renta powypadkowa wyrównawcza

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Renta wyrównawcza stanowi różnice między zarobkami jakie poszkodowany uzyskiwał przed wypadkiem a dochodami jakie otrzymuje po wypadku. Może być przyznana na stałe lub określony czas.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanych w wypadku

Jeżeli poszkodowany na skutek wypadku ponosi stale koszty leczenia, rehabilitacji, opieki itp. to ma prawo żądać od ubezpieczyciela renty na zwiększone potrzeby. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego, jak stwierdził SN w orzeczeniu z dnia 24 maja 1996r. (sygn. akt III Apr 7/96) stanowi szkodę przyszłą, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach. .

Zadośćuczynienie
za krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego na podstawie art. 446 k.c.

Najczęściej kwestia zerwania bliskich więzi rodzinnych dotyczy wypadków komunikacyjnych w wyniku których poszkodowany stracił życie. Więź rodzinna, bliska więź emocjonalna, prawo do posiadania rodziny, prawo do wychowywania się w pełnej rodzinie należą do katalogu dóbr osobistych człowieka. Istotnie podlegają one szczególnej ochronie. Ze względu na to ich naruszenie czy utratę wskutek czynu niedozwolonego wiąże się z możliwością żądania odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego.

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej na podstawie nowego art. 446 k.c.

Poszkodowanym po wypadku może być zarówno kierowca, pasażer, pieszy czy też osoba jadąca na rowerze, motocyklu. Odszkodowanie za obrażenia ciała wypłacane jest z OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie za wypadek samochodowy należy się osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku i są w stanie udowodnić, że do zdarzenia doszło i odczuwają z tego tytułu dolegliwości czy straty materialne.

Zwrot kosztów pogrzebu osoby zmarłej

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty pogrzebu, koszty postawienia nagrobka, wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej.

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej bliskich zmarłego

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego.

Koszty zakupu środków ortopedycznych

Poszkodowani po wypadku, którzy doznali obrażeń ciała mogą domagać się zwrotu od ubezpieczyciela  kosztów oprotezowania, zakup sprzętu ortopedycznego

Żądanie wyłożenia kosztów z góry

Na żądanie poszkodowanego po wypadku zobowiązany do naprawienia szkody zakład ubezpieczeń powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość

Podstawą prawną przyznania renty z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość jest art. 444 §2 kodeksu cywilnego. Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość stanowi świadczenie odszkodowawcze, które ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu utraconej wskutek doznanych w wyniku wypadku obrażeń możliwości rozwoju, zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czy też rozwoju kariery.

Renta alimentacyjna na podstawie art. 446 2 k.c.

Jeśli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, uprawniony może żądać tzw. renty alimentacyjnej, która obliczana jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Pieniądze z tytułu renty alimentacyjnej należą się nie tylko osobom, które dostawały alimenty z tytułu obowiązku ustawowego, ale też tym, którym osoba zmarła, wypłacała środki na utrzymanie. Świadczenie przysługuje również dziecku poczętemu, które w momencie śmierci rodzica jeszcze się nie narodziło.

 

łebek

Jesteśmy w kontakcie. Czekamy na Twoją wiadomość: