Wypadek komunikacyjny-zadośćuczynienie. Koszty specjalistycznej protezy, odszkodowanie i renta dla potrąconego rowerzysty, wyrok przeciwko Compensa Towrzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała rowerzysty

Wypadek komunikacyjny miał miejsce w czerwcu 2017r. Kierująca samochodem osobowym nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doprowadziła do potrącenia kierującego rowerem 26-letniego mężczyzny, który następnie został przygnieciony przez samochód osobowy do ogrodzenia posesji znajdującej się przy drodze. Sprawczyni wypadku została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego, który zasądził na rzecz pokrzywdzonego wypadkiem rowerzysty kwotę 10.000 zł nawiązki.

Wypadek w pracy

Przeprowadzona w toku postępowania karnego opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wykazała, że rowerzysta poruszając się prawym pasem ruchu przy osi jezdni, podejmując na skrzyżowaniu manewr skrętu w lewo bez wcześniejszego sygnalizowania zamiaru tego manewru, zachował się nieprawidłowo i tym samym przyczynił się do zaistnienia wypadku.

 

Obrażenia ciała po wypadku

Na skutek wypadku poszkodowany rowerzysta doznał bardzo poważnych obrażeń ciała. Doszło do złamania wieloodłamowego, wielopoziomowego zmiażdżeniowego kości podudzia lewego. Niestety nogi nie udało się uratować i konieczna była amputacja lewej kończyny. Po wypadku zdiagnozowano u powoda także zakażenie tkanek, zwichnięcie prawego stawu ramiennego, rany moszny, złamanie uda lewego, niedokrwienie goleni lewej oraz zwichnięcie kolana.

Postępowanie likwidacyjne Compensa TU S.A.Życie po wypadku

W sprawie prowadzone było postępowanie likwidacyjne. Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy zdarzenia  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypłacił dobrowolnie na rzecz poszkodowanego 30.000 zł zadośćuczynienia. W ocenie prawnika z kancelarii A.Łebek i Wspólnicy z Wrocławia, wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone.

Od chwili wypadku do dziś u poszkodowanego występują trwałe ograniczenia w sprawności narządu ruchu z powodu amputacji kończyny dolnej na poziomie uda. Czynnikiem potęgującym odczuwanie przez niego cierpienia jest fakt, że przed wypadkiem był on osobą ponadprzeciętnie aktywną w zakresie sportu. Uprawiał bieganie, pływanie, jazdę na rowerze oraz brał udział w zawodach. W dniu wypadku również był w trakcie jednego ze swoich licznych treningów rowerowych.

Konsekwencje wypadku dla poszkodowanego to także ograniczenie w zakresie możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Okaleczenie wpłynęło negatywnie także na samoocenę i poczucie wartości poszkodowanego co objawiało się zaburzeniami ze strony psychiki. Proces readaptacji wciąż trwa i do dnia dzisiejszego poszkodowany wymaga wzmożonego wsparcia emocjonalnego, również w kontekście nawracających bólów fantomowych.

A.Łebek i Wspólnicy Sp.KPozew przeciwko Compensa TU S.A.

Poszkodowany rowerzysta, reprezentowany przez Kancelarię A.Łebek i Wspólnicy z siedzibą we Wrocławiu w lipcu 2018 r. nie zgodził się ze stanowiskiem Ubezpieczyciela i złożył pozew do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W toku procesu sądowego pełnomocnik z kancelarii  wniósł o zasądzenie na rzecz poszkodowanego dalszej kwoty odszkodowania:

  • 320.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia,
  • 17.433,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki,
  • 270,00 zł miesięcznie z tytułu renty związanej z koniecznością sprawowania opieki nad powodem

Poszkodowany domagał się także wyłożenia  z góry przez Ubezpieczyciela  kwoty 396 287,55 zł na pokrycie kosztów specjalistycznej protezy modularnej, która pozwoliłaby mu na odzyskanie sprawności i powrót do aktywnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego oraz ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość. Roszczenia zgłoszone w sądzie uwzględniały stopień przyczynienia się poszkodowanego szacowany w sprawie na 10%.

Opinie Biegłych Sądowych-Wypadek Komunikacyjny

W toku prowadzonego postępowania sądowego wydane zostały opinie biegłych sądowych, które potwierdziły znaczny rozmiar krzywdy poszkodowanego rowerzysty oraz zasadność zakupu nowej, specjalistycznej protezy. W ocenie biegłych sądowych wypadek spowodował dla powoda duży stres i cierpienie. Poszkodowany wymagał po wypadku pomocy osoby trzeciej, w tym nadal wymaga jej w wymiarze około 1 godziny dziennie.

We wrześniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok, na mocy którego zasądził od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na rzecz poszkodowanego dalszą kwotę

  • 320.000,00 zł zadośćuczynienia,
  • kwotę 396 287,55 zł na pokrycie kosztów zakupu protezy,
  • 17 433,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki.

Sąd uwzględnił także roszczenie poszkodowanego w wypadku w zakresie renty na zwiększone potrzeby w kwocie 270,00 zł miesięcznie oraz nakazał zwrot kosztów postępowania na rzecz powoda. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022r. , sygn. akt IC 656/18.