W wyniku błędu medycznego polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu porodu doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego i urodzenia się małoletniej powódki w stanie bardzo ciężkim – zamartwicy, co spowodowało u powódki nieodwracalne komplikacje zdrowotne, w szczególności natury neurologicznej. Na etapie przedsądowej likwidacji szkody nie zostały przyznane małoletniej powódce żadne świadczenia, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeń (do którego zostały skierowane roszczenia w związku z tym że roszczenia wynikały z umowy ubezpieczenia cywilnego zawartej z Ubezpieczycielem przez placówkę medyczną, w której miał miejsce poród) nie poczuwał się do odpowiedzialności za zaistniałą szkodę, wskazując na brak winy pracowników szpitala za zaistniałe zdarzenie i brak wadliwości w przeprowadzeniu porodu i w prowadzeniu diagnostyki przedporodowej. Powódka wniosła za pośrednictwem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu pozew do Sądu Okręgowego przeciwko placówce medycznej oraz jej Ubezpieczycielowi. W toku postępowania wydano opinię biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa, w której stwierdzono zaniedbania po stronie personelu medycznego, sprawującego opiekę nad rodzącą, polegające na podjęciu decyzji niezgodnych ze sztuką lekarską. W celu ustalenia rozmiaru konsekwencji na zdrowiu małoletniej powódki, związanych z nieprawidłowym przebiegiem porodu w postępowaniu wydano również opinie neurologa, psychologa, ortopedy i psychiatry, którzy ustalili trwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym powódki w wysokości 200% z uwagi na ciężkie zaburzenia psychofizyczne, uniemożliwiające powódce samodzielną egzystencję. Sąd I Instancji uwzględnił powództwo w całości, zasądzając na rzecz małoletniej powódki zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie 700.000 zł wraz z odsetkami. 194.002,65 zł z tej kwoty zostało zasądzone od Towarzystwa Ubezpieczeń, a pozostała część 505.997,35 zł – z uwagi na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia – od szpitala. Towarzystwo Ubezpieczeń odstąpiło od wniesienia apelacji w sprawie i zrealizowało wyrok w części dotyczącej tego podmiotu.

 

Wyrok jest jednak nieprawomocny, ponieważ apelację od wyroku wniósł pozwany szpital, domagając się oddalenia powództwa w części jego dotyczącej. Obecnie Kancelaria i rodzice małoletniej powódki oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej przez Sąd Apelacyjny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta adwokackiego Zuzannę Prandecką-Walek pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Madej.