Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Wyrok w sprawie wypadku w pracy

Do wypadku doszło w listopadzie 2017 r.  podczas wykonywania przez poszkodowanego zwykłych, codziennych czynności typowych dla jego stanowiska pracy. Metalowy element przewrócił się i przygniótł nogę mężczyzny. Doszło do urazowej amputacji podudzia.

 

Sprawa poszkodowanego trafiła do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. W pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na szczegółowej analizie dokumentacji powiązanej z wypadkiem. Potwierdzono w ten sposób odpowiedzialność pracodawcy. Następnie w imieniu poszkodowanego dokonano zgłoszenia roszczenia o zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów związanych z wypadkiem. Jednocześnie przyłączono się do trwającego postępowania karnego w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego.

 

W czerwcu 2018 r. prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa argumentując, że to wyłącznie poszkodowany jest winnym zaistnienia zdarzenia. Kwalifikacja ta pozostawała w sprzeczności z materiałem dowodowym zebranym w sprawie – zdecydowano o wniesieniu zażalenia.

 

Śledztwo zostało wznowione. Na wniosek pełnomocnika poszkodowanego powołano biegłego z dziedziny BHP, aby jednoznacznie określił przyczyny wypadku oraz wskazał czy zostały naruszone przepisy BHP. Biegły wskazał, że samowolne wykonywanie czynności przez poszkodowanego pozostaje w niewielkim związku z zaistniałym wypadkiem, a za główną przyczynę zdarzenia można uznać zaniedbania pracodawcy i współpracowników mężczyzny. Opinia biegłego stanowiła podstawę do skierowania aktu oskarżenia do sądu. Ponadto na jej podstawie wezwano ubezpieczyciela do niezwłocznej wypłaty świadczeń należnych poszkodowanemu.

 

W lutym 2019 r. zakład ubezpieczeń wydał decyzję uznającą odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Zwrócił również koszty opieki w łącznej wysokości ponad 3.000,00 zł. Jednocześnie ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy – wypłatę w wysokości 80.000,00 zł.

 

W związku z otrzymaną propozycją podjęto negocjacje ugodowe i zgłoszono wniosek dotyczący zwrotu kosztu zakupionej przez poszkodowanego protezy w wysokości ponad 18.000,00 zł. Ubezpieczyciel w wyniku podjętych działań nie tylko zwrócił mężczyźnie koszt zakupu protezy, ale również zaproponował ugodę na łączną kwotę 120.000,00 zł. Po kolejnych negocjacjach z kierownikiem zakładu ubezpieczeń udało się ostatecznie ustalić kwotę ugody w łącznej wysokości 150.000,00 zł, co wraz z jednorazowym odszkodowaniem wypłaconym poszkodowanemu przez ZUS dało łączną kwotę blisko 200.000,00 zł.