Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał apelację ubezpieczyciela, który kwestionował prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych małoletniej córki poszkodowanego urodzonej kilka tygodni po jego śmierci. Sąd I instancji, rozpatrując roszczenia małoletniej uznał za zasadne zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 100 000 zł.

 

W uzasadnieniu wyroku wskazał on, że (…) małoletnia, która przyszła na świat po śmierci ojca i nie miała nawet szansy go poznać, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Powódka czerpała od dziadków i matki dużo informacji na temat zmarłego ojca, a jego obraz wytworzony dzięki tym relacjom, jest obrazem człowieka idealnego, co powoduje w niej poczucie, że gdyby żył, jej życie byłoby znacznie lepsze. Niezależnie jednak od wyobrażeń małoletniej powódki na temat ojca, tragiczne zdarzenie spowodowało, że została osierocona zanim jeszcze przyszła na świat i nigdy nie miała okazji doświadczyć życia w pełnej rodzinie... Jak podkreślił Sąd Okręgowy, pomimo, że matka dziewczynki założyła nową rodzinę, małoletnia nie potrafi traktować ojczyma jak ojca, a dodatkowo jest dzieckiem zamkniętym w sobie.

 

Innego zdania był jednak pozwany ubezpieczyciel. W apelacji zarzucił on Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 448 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowym ustaleniu, że w wyniku śmierci poszkodowanego doszło do naruszenia dóbr osobistych – zerwania więzi u nienarodzonej wówczas dziewczynki. Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa o zadośćuczynienie ponad kwotę 70 000 zł.

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie nie podzielił jednak tej argumentacji i wskazał, że apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie. W uzasadnieniu powołał on m.in. orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym, dobro  osobiste ujmowane jest jako więź rodzinna, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy, jako prawo do życia w rodzinie, życia rodzinnego, więź emocjonalna łącząca osoby bliskie, szczególna więź rodziców z dzieckiem, a także prawo do życia w związku małżeńskim, posiadania ojca i życia w pełnej rodzinie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego do naruszenia tak pojętego dobra osobistego dziecka może dojść także wtedy, gdy więź rodzinna miedzy dzieckiem a ojcem w ogóle nie ma szansy powstać, a to z powodu śmierci ojca w wyniku deliktu zaistniałego jeszcze przed urodzeniem dziecka.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2017 r., sygn. akt I ACa 1027/16