Poszkodowani w wypadkach często latami borykają się z konsekwencjami doznanych obrażeń. Zdarza się też, że konsekwencje wypadku czasami ujawniają się dopiero po latach. Poszkodowany ma prawo dochodzić zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy. 

Co się wydarzyło?

We wrześniu 2007 roku  doszło do wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem osobowym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu niedozwolonym doprowadzając  do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznała małoletnia pasażerka podróżująca pojazdem sprawcy wypadku, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Konsekwencje zdarzenia

Na skutek opisywanego zdarzenia małoletnia wówczas poszkodowana doznała ciężkich obrażeń m.in. urazu wielonarządowego, w tym ciężkiego urazu mózgoczaszki oraz okolicy przedramienia prawego. Bezpośrednio po wypadku małoletnia została przetransportowana do szpitala, gdzie przebywała około 3 tygodni. Przez okres kilku  lat poszkodowana nie odczuwała dalszych problemów zdrowotnych związanych z wypadkiem, ale na skutek późniejszych powikłań stan zdrowia poszkodowanej uległ znacznemu pogorszeniu.

Obrażenia jakich doznała poszkodowana obejmowały m. in. zaburzenia świadomości, ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową, zapalenie opon mózgowych, ostre rozsiane zapalenie opon mózgu, obrzęk mózgu, padaczkę, encefalopatię oraz posocznicę. Stan zdrowia poszkodowanej był na tyle ciężki, że została ubezwłasnowolniona i umieszczona w Zakładzie Opieki Leczniczej. W opinii biegłych poszkodowana nie rokuje odzyskania pełnej sprawność organizmu.

Lekarze specjaliści orzekli łącznie 214% uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej.

Działania ekspertów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy

Opiekun ubezwłasnowolnionej pokrzywdzonej zwrócił się do ekspertów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Pełnomocnik poszkodowanej wykazywał przed Sądem, że dotychczas wypłacone na rzecz pokrzywdzonej świadczenia są nieadekwatne do doznanej przez nią krzywdy. Po kilku latach od wypadku stan zdrowia powódki pogorszył się gwałtownie i ma to związek z doznanym przez nią wypadkiem. Jednocześnie przyczynienie się pokrzywdzonej, która w chwili wypadku była dzieckiem, do powstania szkody nie powinno przekroczyć 20%. Tym samym strona pokrzywdzona wskazywała, że należne pokrzywdzonej zadośćuczynienie powinno wynosić 800.000 zł, jednak uznając przyczynienie się poszkodowanej do powstania szkody i dotychczasowe wypłaty  dokonane przez Ubezpieczyciela, zasadnym jest dochodzenie dalszej kwoty 458.372,20 zł. Jednocześnie pokrzywdzona wnosiła o zasądzenie na jej rzecz  renty i skapitalizowanej renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Pozwany Ubezpieczyciel nie podważał przed sądem swojej odpowiedzialności za wypadek. Twierdził jednak, że żądanie dalszej kwoty zadośćuczynienia i renty w związku z wypadkiem jest niezasadne i rażąco wygórowane, a ponadto zarzucał pokrzywdzonej  przyczynienie się do zdarzenia w wysokości 50% z uwagi na podjęcie decyzji o podróży bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Wyrok sądu

Sąd w dominującej części podzielił argumentację pełnomocnika pokrzywdzonej, wskazując, że zasadnym jest uwzględnienie w całości zadośćuczynienia dochodzonego przez poszkodowaną oraz w części dochodzonej renty. Jednocześnie w ocenie Sadu zasadnym jest przyjęcie przyczynienia się pokrzywdzonej do zdarzenia na poziomie 20%. W konsekwencji Sąd zasadził od Ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanej dalszą kwotę 458.372,20 zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2017 r., miesięczną rentę w kwocie 331,20 zł, oraz skapitalizowaną rentę w kwocie 5 299,20 zł. Ponadto Sąd ustalił odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody mogące powstać u powódki w przyszłości w związku z wypadkiem.

Ubezpieczyciel zrealizował wyrok w całości.

Sprawa poszkodowanej stanowi przykład sytuacji, gdy doświadczenie procesowe profesjonalnego pełnomocnika jest nieodzowne. W tych okolicznościach niezbędne okazało się wykazanie, że obecny stanu zdrowia poszkodowanej ma związek z wypadkiem. Skuteczna argumentacja eksperta pozwoliła na uzyskanie dla poszkodowanej należnych środków pieniężnych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 18 stycznia 2021 roku, sygn. akt I C 106/20