W dniu 13.09.2018 r. pod Darłowem doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym zginęła żona i matka Klientów Kancelarii. Do wypadku doszło, kiedy zmarła kierowała swoim samochodem, jadąc w sposób prawidłowy, a jadący z naprzeciwka samochód  marki BMW zjechał na pas ruchu, po którym jechała. W chwili wypadku sprawca był pod wpływem alkoholu i narkotyków. W tym dniu samochód, którym kierował był objętym ubezpieczeniem OC udzielonym przez ubezpieczyciela. Po długim i skomplikowanym postępowaniu karnym, dodatkowo przedłużanym przez oskarżonego i jego obrońcę, dzięki pomocy adwokata Bartosza Koszów z Kancelarii A. Łebek i Wspólnicy, sprawca zdarzenia został uznany za winnego zarzuconego mu czynu i skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

Równolegle do prowadzonego procesu karnego, w związku z doznaną krzywdą uprawnieni wystąpili do ubezpieczyciela sprawcy wypadku z żądaniem wypłaty na ich rzecz odpowiedniego zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 k.c. Roszczenie to ma charakter fakultatywny i zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a kompensacie podlega doznana krzywda w szczególności w postaci cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny.

Zmarła była najbliższą osobą dla męża i dzieci, spajała całą rodzinę, dbała o ciepło rodzinne, była  organizatorem życia rodzinnego, jak i pomysłodawcą w sferze źródeł dochodów rodziny. Wypadek spowodował wiele nieodwracalnych zmian w dotychczasowym życiu Klientów odciskając piętno na ich psychice i stanie emocjonalnym. Klienci zostali bezpowrotnie pozbawieni miłości i opieki żony (matki), zostało im odebrane prawo do czerpania radości z przebywania wraz z nią. Przed śmiercią zmarła aktywnie uczestniczyła w życiu rodzinnym, a obecnie wszystkie dotychczasowe wspólne plany pozostają już tylko w sferze marzeń, które nigdy się nie zrealizują. Dla klientów wiadomość o śmierci ich żony (matki) stanowiła ogromny szok. Od chwili jej śmierci klienci nie mogą sobie poradzić z ogromną tęsknotą za zmarłą.

Mąż zmarłej dochodził także odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Śmierć żony spowodowała, że nie może on liczyć już na jej pomoc i wsparcie. W polskim społeczeństwie pomoc ze strony rodziny (nie tylko finansowa) odgrywa bardzo istotną rolę.  Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej polegać może na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci, wsparcia w trakcie choroby, inwalidztwa itp. Warunkiem przyznania odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej jest istnienie normalnego związku przyczynowego między śmiercią bezpośrednio poszkodowanej, a znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej osoby występującej z roszczeniem. 

W trakcie procesu przed Sądem Okręgowym w Koszalinie prowadząca sprawę radca prawny Aleksandra Hołubowicz przesłuchała klientów i świadka i wykazała, że kwoty dochodzone w procesie choć znaczne to są adekwatne do znanej szkody i powinny zostać zasądzone na rzecz klientów. Każdą sprawę należy rozpatrzyć indywidualnie i to właśnie na podstawie tych indywidualnych przesłanek uzasadniono roszczenia. Co więcej, należy podkreślić, że nigdy żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić nam osoby bliskiej i całkowicie zrekompensować tej straty. Wydana na wniosek strony powodowej opinia psychologiczna w całości potwierdziła zasadność argumentacji i przyczyniła się do wydania korzystnego wyroku.

Dzięki pomocy profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, że dochodzone dla rzecz Klientów świadczenia są słuszne i zasądził na rzecz męża zmarłej łączną kwotę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 30.000 zł tytułem stosownego odszkodowania oraz na rzecz pełnoletnich dzieci łączne kwoty po 120.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd zasądził także na rzecz Klientów pełen zwrot kosztów związanych z prowadzeniem sprawy oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 29 listopada 2021 r., sygn. akt I C 131/20