Jakie czynniki wpływają na wysokość renty wyrównawczej?

Z tego artykułu dowiecie się jakie czynniki wpływają na wysokość renty wyrównawczej. 

W dniu 3 listopada 2014 roku doszło do wypadku przy pracy na gospodarstwie rolnym. Powód doznał poważnego uszkodzenia ciała wskutek wciągnięcia jego prawej ręki na wał znajdujący się między cyklopem, a ciągnikiem.

Po długiej hospitalizacji i szeregu zabiegów operacyjnych u powoda stwierdzono trwały
uszczerbek na zdrowiu w wysokości 30% w zakresie kończyny górnej prawej. A także trwały uszczerbek wynikający ze zmian w obrębie prawego stawu kolanowego w wysokości 5%. 3% tego uszczerbku pozostawało w związku ze zdarzeniem z dnia 3 listopada 2014 r.

W postępowaniu likwidacyjnym powód zgłosił do pozwanego roszczenie, żądając kwoty 100 000 zł zadośćuczynienia oraz kwoty 1500 zł renty na zwiększone potrzeby.

Pozwany odmówił wypłaty jakichkolwiek kwot, kwestionując swoją odpowiedzialność, a także sam przebieg zdarzenia. Doprowadziło to do skierowania przez powoda sprawy na drogę sądową.

 Jakie czynniki wpływają na wysokość renty wyrównawczej

Wyrok wstępny

Wyrokiem wstępnym z dnia 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał roszczenie powoda za uzasadnione co do zasady.

Wyrok sądu pierwszej instancji – zasądzenie zadośćuczynienia oraz zaniżenie renty

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 8 listopada 2021 r. uznał, że kwotą odpowiednią dla powoda tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest 180.000 zł.

Przyjął też zaakceptowane przez powoda przyczynienie się do powstania szkody w 40% wynikające z wykonywania manualnych czynności obsługowych w obrębie wału podczas pracy silnika pojazdu.

Na podstawie art.445 § 1 k.c. zasądził od pozwanego żądaną przez powoda kwotę 100.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd zasądził także rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę wyrównawczą oraz skapitalizowaną rentę wyrównawczą za przeszłe okresy niezdolności do pracy, które w mniemaniu powoda oraz pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. były znacząco zaniżone.

Sąd pierwszej instancji za podstawę wymiaru renty przyjął dochody, które powód osiągał bezpośrednio przed zaistnieniem wypadku, a które szacowały się na poziomie 11% najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Jakie czynniki wpływają na wysokość renty wyrównawczej?

Strona powodowa nie zgodziła się z wyrokiem sądu pierwszej instancji w zakresie wysokości renty.

Wskazała, że sąd błędnie przyjął, iż do oceny wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy należy wyjść od wynagrodzeń jakie powód uzyskiwał, będąc zatrudnionym od 2013r. na ¼ etatu bądź stanowiących 11% najniższego miesięcznego wynagrodzenia (11% z 1600 zł).

Sąd nie uwzględnił całej, niewątpliwie różnorodnej drogi zawodowej powoda, który rzeczywiście przez pewien czas świadczył pracę w wymiarze ¼ etatu.

Jednak wcześniej pracował za wynagrodzenie znacznie przewyższające minimalne wynagrodzenie za pracę, a okresowo również podejmował się wykonywania jednocześnie kilku prac.

Krzywdzące jest zatem przyjęcie, że powód gdyby nie uległ wypadkowi dalsze życie spędziłby pracując tylko na ¼ etatu.

Założenie sądu pomijało przede wszystkim okoliczność, że historia zawodowa osoby
poszkodowanej przed wypadkiem ma drugorzędne znaczenie, co jest poglądem ugruntowanym w judykaturze:

Wysokość zarobków nie jest bezpośrednio zależna od wysokości zarobków osiąganych przed wypadkiem, ale od ustalenia zarobków jakie poszkodowany mógłby realnie, tj. stosowanie do swych kwalifikacji oraz uwarunkowań na rynku pracy, osiągnąć.

Nie ma przeszkód ku temu, aby w postępowaniu sądowym określić potencjalny przychód poszkodowanego.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że renta nie ma na celu bezpośredniej restytucji poprzednich warunków płacowych poszkodowanego, lecz zastąpienie przyszłych, prognozowanych zarobków, które nie muszą odpowiadać dochodom dotychczasowym.

Świadczenie to warunkowane jest wyłącznie potencjalnymi możliwościami zarobkowania poszkodowanego przy założeniu, że nie doznał on szkody.

Odnośnie ciężarów publicznoprawnych, trzeba wskazać, że podstawę ustalenia
wysokości renty uzupełniającej stanowi potencjalny dochód poszkodowanego, a więc kwota netto pomniejszona uprzednio o zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne” (por. uchwała SN z dnia 22.11.1963r. III PO 31/63).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Sąd drugiej instancji uwzględnił apelację strony powodowej. Za wadliwe przyjął założenie sądu pierwszej instancji, że powód pracowałby dalej w wymiarze, w którym pracował tuż przed wypadkiem.

Nawet osoba mająca przed wypadkiem status bezrobotnego może domagać się renty, o ile warunki istniejące na rynku pracy uzasadniają z dostatecznym prawdopodobieństwem przypuszczenie, że zdołałby on przed wypadkiem uzyskać zatrudnienie, gdyby podjął starania w tym kierunku.

Miarą szkody nie jest w związku z powyższym utrata dochodów, ale utrata zdolności zarobkowej, tj. potencjalnej możliwości.

W opisywanym przypadku, biorąc pod uwagę wykształcenie powoda, przebieg jego drogi zawodowej, wysoce prawdopodobne jest, że miałby możliwość uzyskania minimalnego wynagrodzenia za okres, za który powód domaga się renty wyrównawczej.

W związku z powyższym Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 24 października 2022 r. (sygn. akt I ACa 146/22) uwzględnił żądania strony powodowej i znacząco podniósł wysokość świadczeń względem kwot orzeczonych wyrokiem sądu pierwszej instancji.

Wskutek działań Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. we Wrocławiu powód otrzymał od Ubezpieczyciela łącznie kwoty 213.864 zł.

Pełnomocnik zabezpieczył również jego interesy poprzez zobligowanie Ubezpieczyciela do miesięcznych wypłat kwot rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz niezdolności do pracy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 08.11.2021 r., sygn. akt I C 640/16.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I ACa 146/22.

Sprawdź więcej...

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta Kancelarii

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Ile należy się bliskim? lis 27, 2023 | Aktualności | 0 CommentsPrzejście dla pieszych powinno być miejscem, w którym piesi mogą bezpiecznie przejść na drugą…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Skuteczna apelacja może zmienić wyrok sądu sty 17, 2023Wyroki zapadające przed Sądami I…

Start

Kancelaria dla poszkodowanych w wypadkach Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Bezpłatna analizaWystaw opinię ; Kancelaria dla poszkodowanych w wypadkach Kancelaria Adwokatów…