Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Infolinia – dane

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się za pośrednictwem infolinii jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000262469.

Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail: iod@lebekiwspolnicy.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

 

Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych oraz dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w tym w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielanych przez infolinię i obrony przed roszczeniami. Nagrania z rozmów mogą być również przetwarzane w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez infolinię i jej udoskonalania.

 

W zależności od tego, czy administrator posiada już dane osoby dzwoniącej oraz w jakiej sprawie osoba dzwoni, administrator może przetwarzać również szereg innych informacji i nie tylko w nagraniach z rozmów, w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy, z którą osoba dzwoniąca kontaktuje się z administratorem. Wówczas administrator przetwarza dane osobowe również w innych, każdorazowo indywidualnie ustalanych celach, znanych osobie dzwoniącej, lub odrębnie informujemy o tym osobę, której dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania numerów telefonu oraz pozostałych danych osobowych zawartych w nagraniach z rozmów jest prawnie uzasadniony interes administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dokumentowaniu treści rozmów telefonicznych w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami oraz poprawy jakości obsługi infolinii.

 

Nagrania z rozmów przetwarzany przez okres, w którym mogą zostać podniesione roszczenia – aktualnie przez okres 6 lat.

 

Administrator może ujawniać nagrania lub informacje o nagraniach wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usługi IT.

Jeżeli nagranie z rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu, zostanie ono również ujawnione odpowiednim organom państwowym.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, otrzymywania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Realizowanie powyższych praw osób, których dane dotyczą nie może naruszać tajemnicy zawodowej tj. adwokackiej i radcowskiej.

 

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.