Roszczenia, czyli szeroko pojęte wymagania co do naprawienia szkody, po wskazanym czasie ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu nie będzie możliwe skuteczne ich dochodzenie przed sądem. Omawiane zagadnienie wbrew pozorom nie jest oczywiste, przysparza wiele problemów, mimo pozornie oczywistej regulacji zawartej w przepisach Kodeksu Cywilnego. Dlatego nieodzowna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika dla właściwej oceny, czy pomimo upływu nawet wielu lat od zdarzenia możliwe jest dochodzenie odszkodowania np. w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

 

czas

 

Termin złożenia roszszczenia

 

Zgodnie z art. 118 kc., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. renty) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Z kolei zgodnie z art. 4421 kc. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli zaś szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem aż dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Warto również dodać, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności. Dlatego ujawnienie się nawet po wielu latach nowych następstw zdrowotnych przeżytego wypadku daje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Roszczenia z umów ubezpieczenia

 

Również roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat, ale już w wypadku ubezpieczenia OC roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Co istotne, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 

Opisane wyżej kwestie w żadnej mierze nie wyczerpują zagadnienia, z którym dodatkowo wiążą się bardziej szczegółowe kwestie wynikające już z linii orzeczniczej sądów. Podsumowując, nawet upływ wielu lat od zdarzenia nie wyklucza możliwości uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z doznaną szkodą np. w wypadku komunikacyjnym czy wypadku przy pracy.