Do zdarzenia doszło w 2001 r. kiedy to na skutek powikłań okołoporodowych chłopiec doznał ciężkiego niedotlenienia. Skutkowało to   nieodwracalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Lekarz odbierający poród został uznany za winnego, poprzez niewykazanie należytej staranności w postępowaniu lekarskim. Jakie świadczenia może otrzymać dziecko, które ucierpiało na skutek błędu medycznego przy porodzie? Czy możliwa jest wypłata zadośćuczynienia lub odszkodowania jeśli od zdarzenia minęło wiele lat?

Ugoda sądowa

W 2004 r. została zawarta ugoda sądowa na kwotę łączna 90.000,00 zł. Dotyczyła ona zadośćuczynienia i obejmowała swoim zakresem także zrzeczenie się roszczeń dot. zdarzenia w przyszłości.  Szpital, w którym odbywał się poród posiadał polisę OC, jednak suma gwarancyjna z tej polisy została wyczerpana.

Postępowanie sądowe po 15 latach

W 2016 r. czyli po 15 latach od zdarzenia Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy skierowała w imieniu powoda pozew przeciwko Powiatowi, żądając  m.in. dopłaty dalszej kwoty 800.000,00 zł zadośćuczynienia,  renty w wysokości 6.220,00 zł miesięcznie oraz ponad 500.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki. 

Podniesiono także, że ugoda sądowa zawarta w 2004 r. powinna zostać uznana za nieważną, ponieważ nie uzyskano wcześniejszej zgody sądu rodzinnego na jej zawarcie. W 2004 r. poszkodowany chłopiec był jeszcze osobą małoletnią i zgoda taka była wymagana.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym liczne opinie biegłych sądowych potwierdziły, że na skutek błędu medycznego przy porodzie poszkodowany stał się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Cierpi na niedowład czterokończynowy ze wzmożonym napięciem mięśniowym i znacznie nasilonymi zaburzeniami ruchowymi. Ustalono także, że niepełnosprawność poszkodowanego ma charakter trwały, a powód już przez całe życie wymagać będzie intensywnego leczenia, rehabilitacji i dalszej, stałej opieki.  Biegli orzekli, że u powoda występuje trwały uszczerbek na zdrowiu w łącznej wysokości 480%.

Wyrok sądu

Sąd I Instancji uznał, że zadośćuczynienie w łącznej wysokości 300.000,00 zł stanowić będzie dla powoda adekwatną do jego krzywdy rekompensatę. Sąd zasądził na rzecz powoda także rentę w wysokości 4.300,00 zł miesięcznie wraz z kosztami opieki w wysokości ok. 174.000,00 zł.  Powód złożył apelację od wyroku uznając, że przyznane przez Sąd I Instancji kwoty są rażąco zaniżone.

Na skutek rozpoznania apelacji Sąd II Instancji zmienił wyrok i zasądził na rzecz powoda m.in. dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości 400.000,00 zł wraz z comiesięczną rentą w wysokości 5.300,00 zł oraz dalszymi kosztami opieki w wysokości 96.000,00 zł.

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 20.10.2020, sygn. akt I C 1820/16
Wyrok SA w Łodzi z dnia 15.11.2021 r., sygn. akt I ACa 69/21